Det er bare et alternativ for transport av kalkstein fra Tromsdal til Ørin og det er i tunnel, det dyreste alternativet men det eneste med bærekraft og langsiktighet (100 år) for natur og miljø, berører ingen eksisterende og framtidig infrastruktur som landbruk – veger- boliger – næringsareal – skog –jernbane og ny E6 m.m.

Eventuelt framtidig næringsareal ved Balhald og Ecopro, samt boligfeltet Hallbakkan Panorama kan realiseres som selvstendige prosjekt uten hensyn til valgt trase for transport av kalkstein.

Frakting av kalkstein i tunnel kan være transportband, det kan være batteridrevne lastebiler med eller uten fører. Verdalskalk er prisverdig allerede i gang med overgang til batteridrevne vogntog for å tilfredsstille det grønne skiftet. Når vi ser verden rundt oss er det ikke langt til krig, vi ruster opp og tar strategiske valg på forskjellige områder.

Vi har forhåndslagring av militært materiell i Tromsdalen. Det kan i den sammenheng være aktuelt å kunne flytte forsvarets utstyr trygt i tunnel til havna, for videre transport. Da kan Forsvaret bli en aktør på etablering av tunnel med økonomisk  engasjement, så kanskje blir det som koster mest i etableringen - det mest bærekraftige i et lengre samfunnsperspektiv. Ett annet element i samme perspektiv, - er at en tunnel har et stort potensial for beredskap, gjennom å kunne være et tilfluktsrom. Det er kanskje absurd å tenke seg det, men ingen trodde på ny krig i Europa, men så skjer det.

Transport av kalkstein må bort fra offentlig veg så fort som praktisk mulig så når 3 mill. tonn uttak nærmer seg -  er ny transport tilgjengelig.

I reguleringsplan for Tromsdal  kalkbrudd  som ble vedtatt i kommunestyret den 15 juni 2020 står det i punkt 4:

Kommunestyret mener att transport av kalkstein med bil fra Tromsdalen er uakseptabelt i framtida. Det er et verdivalg og ivaretakelse av livskvalitet til innbyggerne i Verdal at transporten av kalkstein går i tunnel fram til havna på Ørin. Utredning prosjektering og bygging av et slikt transportband vil ta tid. Kommunestyret vil derfor gi et sterkt signal om at planlegging av transportband bør startes omgående. Punkt 4 slutt.

Tre dager etter vedtak 18-6-2020 kom det uttalelse fra Franzefoss Minerals ved konsernsjef Hanne Markussen Eek der det ble uttrykt positivitet over vedtaket som var fattet og som ga muligheter for langsiktig trygghet i produksjon. Det omfatter også punkt 4 i vedtaket og det virker betryggende for framtida.  Så til slutt Europa`s kanskje beste kalkstein skal utnyttes og transporteres på en bærekraftig måte, vi snakker perspektiv på over 100 år.