Håndteringen av Arken-saken - kommunal praktisering av liv og lære

I tillegg til noen idrettslags-eide klubbhus finnes det i Verdal kommune et 15-talls grende- og forsamlingshus eid av frivillige lag og foreninger. Felles for dem alle gjøres gjeldende kommunens konsekvente prinsipp om at vedlikehold og drift av bygningene er huseiernes ansvar.

Frivilligheten har dog fått erfare at når det gjelder «Arken», - kommunens eget ettertraktede forsamlingshus i bygdesenteret, - så skal det stikk motsatte prinsipp gjøres gjeldende. Dette ifølge kommunedirektørens framlegg til avtale med frivilligheten. Her skal huseieren, - kommunen sjøl, - være fritatt for vedlikeholds- og driftsutgifter knytta til den aktuelle bygningen. Vedlikeholds- og driftsutgiftene skal her belastes leietakerne / brukerne.

Frivilligheten reagerer på kommunens inkonsekvente holdning. Selvpålagte retningslinjer og strategi for hvordan kommuneorganisasjonen skal opptre overfor egen befolkning i ulike sammenhenger, finnes i sentrale dokumenter som:

  • Kommunedelplanens samfunnsdel 2021-2030 (s. 22)

  • Kommunens planstrategi 2021-2024 (s. 7)

Frivilligheten har med særlig interesse merka seg følgende utgangspunkter og lovnader i kommuneorganisasjonens strategi for samarbeid, samhandling og samskaping med befolkningen i perioden:

  • Kommunen, innbyggerne, frivillige organisasjoner, næringsliv, offentlige og private virksomheter bidrar til å gjøre Verdal til en attraktiv kommune å jobbe i, bo i og besøke.

  • Verdal skal videreutvikle evnen til samhandling og samskaping med omgivelsene. Det innebærer blant annet aktiv lytting til innbyggerstemmen i tjenesteutviklingen.

  • Frivilligheten er en viktig samfunnssektor, en likeverdig samarbeidspart.

  • Frivilligheten har betydning for et levende demokrati og et bærekraftig samfunn.

  • Verdal har en sterk frivillig sektor.

  • Et godt samarbeid og en god dialog med frivilligheten er viktig for at partene skal kunne spille hverandre gode på veien mot felles mål.

  • Lokaldemokratiet skal gjennom åpen debatt og prosesser som involverer innbyggerne, legge til rette for deltakelse i samfunnsutviklingen også mellom valgene.

Dette krever nye metoder og en ny rolleforståelse for både politikere og kommuneorganisasjon.

Det kan konstateres at planstrategien strutter av anerkjennelser, forventninger, positive målsettinger og forpliktelser fra kommuneorganisasjonen. Med et slikt konstruktivt utgangspunkt lagt tilgrunn for framtidig virksomhet, burde såvel frivilligheten som Verdal kommune trygt kunne se med optimisme fram mot framtidige initiativ og samarbeidsprosjekter. Når det gjelder håndteringen av Arken-saken fra kommunens side, så bærer imidlertid ikke den mye preg av påvirkning fra den framtidsrettede planstrategien som kommuneorganisasjonen laga for seg sjøl for perioden 2021-2024.

Mangelen på samsvar mellom konstruktive retningslinjer i planstrategien og kommunens holdning og inntatte standpunkter i Arken-saken oppleves av frivilligheten som særdeles skuffende. Frivillighetens erfaringer fra Arken-saken består snarere i kommunal motvillighet og motarbeidelse, - framfor positive opplevelser i tråd med planstrategiens forventninger om «videreutviklet kommunal evne til samhandling, samskaping, godt samarbeid og god dialog».

Frivilligheten har ikke på noe tidspunkt i prosessen hatt følelsen av å være en «likeverdig samarbeidspart til kommunen» - slik det forpliktende er uttrykt i planstrategien. På bakgrunn av de samlede erfaringer som er høsta, overveier interimstyret for Arken å nedlegge sin virksomhet.

På generelt grunnlag kan det reises spørsmål ved hvilken hensikt det har at en kommuneorganisasjon bruker dyrebar tid og store ressurser på å behandle og vedta svært omfattende dokumenter som Kommunedelplanens samfunnsdel 2021-2030 og Kommunens planstrategi 2021-2024 når ikke den samme organisasjonen sørger for å følge opp planens forpliktende innhold i sin praktiske forvaltning overfor befolkningen?

Må det være tillatt for en aktør som har brukt av sin fritid i frivillighetens tjeneste i kommunen gjennom nær 60 år å be om en forståelig forklaring på hva kommuneorganisasjonen mener med det siste punktet i sitatet fra planstrategien, - anvendt på Arken-saken:

«Dette krever nye metoder og en ny rolleforståelse for både politikere og kommuneorganisasjon».

Søkelyset rettes mot formuleringen fordi jeg ønsker å få en bekreftelse på at det i den ligger noe annet enn tomt prat og et forsøk på å villede befolkningen. Spørsmålet går til kommunedirektøren, - alternativt til ordføreren.