Det registreres at det har blitt en del misforståelser i etterkant av Innherred sin sak om mulig privatisering av kommunale veger i Verdal, og ser det er behov for en tydelig oppklaring.

I kommunedirektørens budsjettforslag var privatisering av veg et av tiltakene som ble foreslått for å møte innsparingskravet på området. Dette ble lagt inn som et budsjettpremiss og skulle følges opp som egen sak nå i februar.

Da saken kom til politisk behandling var overskriften fortsatt « Nedklassifisering av kommunale veger», fordi det var utgangspunktet for saken. Men innholdet i saken er noe helt annet.

Kommunedirektøren er i sin innstilling tydelig på at privatisering av veg har så store negative konsekvenser at det ikke foreslås. Formannskapet behandlet saken torsdag 16.02, og kommunestyret har den mandag 27.02.

Enstemmig innstilling fra formannskapet går for å bruke 2 millioner kroner fra disposisjonsfondet for å styrke samferdsel, nettopp for å ikke privatisere vegene.

Så kommer det en ny sak der kommunedirektøren vil se på andre muligheter for innsparing på området.

Senterpartiet er tilfredse med at kommunedirektøren ikke gikk videre med forslaget om å privatisere kommunale veger, og at det er enighet på tvers av de politiske partiene i Verdal om at privatisering av veger ikke er en løsning.

Karl Bernhard Hoel, Gruppeleder Verdal Senterparti.