Vårt innspill til politikerne er: Vuku bo- og helsetun opprettholdes med 18 heldøgns omsorgsboliger og trygghetsboliger.

Verdal kommunes kommuneplan/handlingsdelen sier «Verdal er et aldersvennlig samfunn». Dette betyr også at de tjenester som tilbyd må ta i seg innbyggernes og familiers behov, og med stor grad av brukermedvirkning. Dette har Vukusamfunnet bevist at de har gjort og vi er sikre på at de også vil gjøre de i framtida dersom politikerne vedtar å opprettholde dagens tilbud i Vuku. Dette tar vi for gitt at de gjør!

Eldrerådet i Verdal har uttalt seg om budsjett og økonomiplan og Verdal pensjonistplan støtter fullt ut deres uttalelse. Dette betyr at en ny avdeling med 16 plasser åpnes på Verdal bo- og behandlingssenter i 2023. Endring i innbyggernes alderssammensetning og økning i antall personer med demensdiagnose tilsier at kommunen bør være føre var og ha nok plasser til å dekke framtidig behov. Vi er klar over at dette koster og at det krever arbeidskraft. Kommunen må derfor være aktiv og framstå som en foregangskommune for helse- og omsorgsansatte og rekruttere inn og satse på lærlinger. Det er en framtidsrettet satsing, og det blir kamp om arbeidskraften i tiden som kommer.

Andre tiltak som må opprettholdes er tilbudet ved Elvebredden aktivitetssenter og rehabiliteringstjenesten og stilling som koordinator for alvorlig syke.

Det bør være en målsetting for de som styrer i kommunen vår å framstå som «varm» kommune som prioriterer mennesker med ulike behov og sørlig de som er mest vanskeligstilt. Vi er klar over at alt koster, og det er kommunedirektørens plikt å synliggjøre grep som kan redusere kostnader. Han bør ikke kritiseres for det. Men i trange tider blir det reaksjoner uansett hva som foreslås, og hadde det kommet forslag om nedlegging, effektivisering på andre områder enn for eksempel Vuku hadde andre grupper vært i aktivitet og protestert.

Det fokuseres mye på økonomi og hvordan utgifter skal dekkes. Det gjøres i alle kommuner i disse dager. Verdal kommune er etter vår mening ikke de som er vanskeligst stilt. Ser en i økonomiplanen (om vi har tolket den rett) så legger kommunen opp til å ha 160 millioner på såkalt disposisjonsfond i 2026. Dette er mye penger, og vi setter et stort spørsmålstegn på om det er behov for å sette så stort beløp «på bok» i 2026. Om det brukes 15 – 20 millioner nå til å dekke blant annet fortsatt drift i Vuku, med tillegg av de forslag som ligger i eldrerådets uttalelse samt i våre merknader, så sier vi som nordlendingen; «Vi står han av for det».

En annen sak som har vært i fokus i høst er tilgjengeligheten i Sparebanken Midt-Norge. Pensjonistlaget inviterte ledelsen i banken til et medlemsmøte i høst. Over 100 frammøtte, og banken fikk i klartekst høre hva medlemmene var opptatt av. Positivt at de stilte opp, og som en oppfølging av dette skal representanter for pensjonistlaget møte banken i nær framtid, for å drøfte og forhåpentligvis komme fram til tiltak som vil lette kontakten mellom våre eldre og banken. Ny teknologi er kommet for å bli enten vi liker det eller ikke. Derfor skal pensjonistlaget i samarbeid med Seniornett sette i gang en enkel opplæring i bruk av Iphone, nettbrett og pc på nyåret, slik at våre eldre kan takle en enkel, men i mange sammenhenger nødvendig bruk av disse redskapene. Kurs og opplæring vil bli kunngjort når den tid kommer.

Dette er noen førjulstanker fra Verdal pensjonistlag, og så regner vi med at kommunestyret i Verdal vedtar den beste julegaven som Vukusamfunnet kan få, nemlig: Å opprettholde Vuku bo- og behandlingssenter med 18 heldøgns omsorgsboliger og trygghetsboliger.

God jul på vegne av Verdal pensjonistlag

Steinar Storhaug

Leder