Aktiv omfordelingspolitikk og utjevning av sosial ulikhet har vært et mål i den kollektive byggingen av velferdsstaten. En aktiv, helhetlig sosialpolitikk forebygger sosiale, så vel som helsemessige problemer. Den politiske ideologien som har gjort velferdsstaten mulig, med tydelige mål om et sosialt, inkluderende og raust samfunn med universelle ordninger må revitaliseres. Grunntanken i velferdsstaten er at sosialpolitikk er en investering, ikke en utgift. I disse budsjettider ber FO om at politikerne tar dette innover seg når de vurderer kutt i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Det viktigste er å forebygge.Vi må i større grad satse på forebygging og dermed unngå reparasjon og behandling. Alle mennesker må få mulighet til å bruke ressursene sine og få delta i arbeids- og samfunnsliv ut fra sine forutsetninger. Det sparer samfunnet for kostnader og ikke minst fremmer det den enkeltes livskvalitet.

Den viktigste investeringen vi gjør som samfunn, er i våre barn og unge. FO jobber for flere miljøterapeuter med sosialfaglig utdanning inn i skolen. Miljøterapeuter kan være trygge voksenpersoner for barna, og jobbe med å skape et godt skolemiljø for læring og trivsel. Det vil være et viktig tiltak for å forebygge og styrke arbeidet med psykisk helse blant barn og unge i kommunene.

Vi må satse på fritidsklubber, oppsøkende tjenester og utekontakter i kommunene, som kan bygge gode relasjoner til ungdommene på deres egne arenaer. De som jobber tett opp mot ungdom må få mer ressurser og flere kolleger. Det må være et tett samarbeid mellom skolen, andre deler av hjelpeapparatet og administrativ og politisk ledelse for å forebygge utenforskap. Det er god samfunnsøkonomi.

Alle barn skal ha en trygg oppvekst.Norge skal være et trygt og godt land å vokse opp i for alle barn og unge. For de fleste betyr det å bo hjemme med sin familie. For en del familier er likevel hjemmesituasjonen så krevende at de har behov for veiledning og støtte.

Barnevernet er et av våre viktigste sikkerhetsnett, og skal være en forsvarlig og tilgjengelig tjeneste for alle barn og familier som trenger det. Et barnevern som preges av trygghet og tillit, er et barnevern med nok ansatte på jobb som har tid til å bygge relasjoner og gi god og tilpasset oppfølging. Barnevernet i Norge preges av vedvarende høy turnover og sykefravær. Her trengs målrettede tiltak til det beste for både barn og ansatte.

Livskvalitet, inkludering og deltakelse. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid og meningsfull aktivitet på lik linje med andre. Deltakelse i arbeidslivet skaper sosial tilhørighet og inkludering, og har betydning for livskvaliteten. De som av ulike grunner ikke kan ha en vanlig jobb, skal få tilbud om annen tilrettelagt aktivitet. Det å ha en jobb eller tilsvarende å gå til forbygger ensomhet og utenforskap. Enkelte trenger ytterligere tilrettelegging for å kunne delta i samfunnet og derfor er det viktig med fagkompetanse i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Vernepleiere er den profesjonen som har mest kunnskap om dette.

Nok kvalifiserte fagfolk i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Vernepleiere er eksperter på å legge til rette for deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming. Det snakkes mye om sykepleiermangel, men vernepleiermangelen er like stor, om ikke større, i kommunene i Norge.

Helsepersonellkommisjonen viser tydelig at vi i framtida vil trenge mange nye ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Utfordringene knyttet til vernepleiermangel er godt dokumentert. Det betyr at vi må klare å utdanne og rekruttere nok fagfolk i årene som kommer. Vi må jobbe for å styrke lønnen og arbeidsforholdene til helse- og sosialarbeidere og jobbe systematisk med å redusere vold og trusler. Trygge ansatte er en forutsetning for at de som mottar hjelp også kan føle seg trygge.

Tillitsreform er grunnlaget for fremtidens sosialpolitikk. Det må gjennomføres en tillitsreform i offentlig sektor slik at velferdstjenestene våre drives med tillit til fagkompetansen til de ansatte, ikke markedsprinsipper og mål- og resultatstyring. FO er en politisk pådriver for å få til dette, og jobber aktivt for at det sikres faglige, økonomiske og praktiske rammer som gjør det mulig å få til en fungerende tillitsreform.

Grunnmuren for en tillitsreform må være den norske modellen med små forskjeller og tett samarbeid. En tillitsreform som gjennomføres i samarbeid med partene i arbeidslivet kan bety mindre rapportering og detaljstyring av arbeidshverdagen, og mer kvalitet og mulighet til å kunne bruke faget sitt i jobben.