Arealpolitikk og kommunal økonomi

Verdal Arbeiderparti har i mange år jobbet for å øke innbyggertallet i Verdal kommune. I perioden 1999 – 2019 var det en netto befolkningsøkning på ca 1400 personer. Dette har skapt mye netto inntekt for Verdal kommune i form av statlige inntekter og økt skatteinngang.

I nåværende kommunestyreperiode kan jeg ikke se at Senterpartiet, med rent flertall i kommunestyret, har foretatt seg noe som helst for å videreføre dette arbeidet, noe som har medført stagnasjon og etter hvert litt nedgang i innbyggertallet. Dette er noe som bekymrer meg og Verdal Arbeiderparti.

For å klare å ha en god, bærekraftig og noenlunde forutsigbar kommuneøkonomi er det behov for en mye mer ekspansiv og offensiv areal- og næringspolitikk. Hvis Verdal kommune stagnerer nå vil det dessverre bli slik at næringsaktører som tidligere har vært etablert i Verdal kommune eller har hatt ønske om å etablere seg i Verdal kommune, nå velger nabokommuner i stedet. Inderøy kommune etablerer nå et nytt industriområde på Røra, nært knyttet til både E6 og jernbane. Levanger kommune er kanskje pr i dag ikke like offensiv på næringsareal, men de etablerer nye og store sentrumsnære boligområder.

Store kontrakter på Aker Verdal gjør at de trenger opptil 300 nye arbeidstakere. Hvis vi ser for oss en mulighet for at 50 av disse kommer flyttende til Verdal kommune, og at 30 av disse igjen har ektefelle/partner samt at de har til sammen 50 barn får vi en netto tilflytting på 130 personer. For at Verdal kommune skal være attraktiv MÅ vi tilby sentrumsnære tomter for de som ønsker å etablere seg, ellers vil de fleste av disse bosette seg i våre nabokommuner. Hvis man da beregner en netto inntekt pr ny innbygger til gjennomsnittlig å være kr 25.000,- vil en befolkningsvekst på 130 personer ene og alene generere en økning i statlige inntekter på kr 3.250.000,-. I tillegg kommer økte skatteinntekter. Mitt anslag her bygger på at det ikke blir behov for økt lærerressurs ved Verdalsøra barneskole ved inntak av 30-50 nye elever. Det samme gjelder for nye barn i eksisterende barnehager.

Har Verdal kommune råd til å si nei til slike inntekter som igjen kan brukes til skole og helse?

Etter vedtak i komite for Plan og Utvikling tirsdag 23.august, om å omregulere blant annet Nestvoldjordet 2 til LNRF, utfordrer jeg med dette Senterpartiet på følgende:

1. Er det KUN jordvern som er argumentet for Senterpartiets vedtak?

2. Er administrasjonen forespurt om økonomiske beregninger med tanke at dette vedtaket kan påvirke manglende tilflytting til Verdal kommune?

3. Kan Senterpartiet klargjøre sin holdning når det gjelder muligheten for bygging av eneboliger sentrumsnært i Verdal kommune?

Per Erik Garli Verdal Arbeiderparti