Det nytter ikke å bli populær når en som lokalpolitiker vedtar budsjettet. Det var Oddleiv Aksnes fra Høyre som kom med dette hjertesukket under gårsdagens budsjettbehandling i Verdal kommunestyre. Mitt inntrykk er ikke at Senterpartiet, som sitter med flertallet i Verdal, kjenner det på samme måten. De har langt på veg imøtekommet de ønsker og krav som har kommet fra engasjerte innbyggere som har protestert mot ulike budsjettforslag.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Da kommunedirektøren la fram sitt forslag i begynnelsen av november inneholdt det flere forslag som vakte sterke reaksjoner. Det handlet da først og fremst om skole, med en bebudet ny gjennomgang av skolestrukturen og flytting av elevene fra Leksdal til Stiklestad. Gjennom behandlinger i komiteene og formannskapet kom flertallet kritikerne i møte.

Vuku på plass. Den siste uka har det vært et sterkt fokus på forslaget om å flytte hjemmetjenesten fra Vuku til en samlokalisert enhet i det nye helsehuset på Øra. Reaksjonene var meget sterke. Noen tolket også dette som et første skritt på vegen mot en nedlegging av bo- og helsetunet i Vuku. Lokal-avisa har hatt en lang rekke innlegg og artikler om saken.

Da kommunestyret møttes mandag for å vedta budsjettet, var også Vuku-saken på plass. Sp sørget også for å skape ro rundt frisklivssentralen, med en formulering om at den ikke legges ned som ledd i budsjettet, men at saken skal underlegges en grundigere politisk behandling.

Roen og freden. Det var derfor mer roen og freden som preget budsjettbehandlingen i kommunestyret enn det bildet Oddleiv Aksnes tegnet i sitt innlegg.

Spørsmålet som likevel henger igjen, og som også Sp's politikere er klar over, er at de økonomiske utfordringene ikke blir mindre fram-over. På ett eller annet tidspunkt må de ta realitetene inn over seg. Det er opplest og vedtatt t det blir flere eldre og færre barn i årene framover. «Alle» er enig om at budsjettet må vris i den retningen. En ting er å si det, noe helt annet er å gjøre det som er nødvendig for å komme dit.

Noen håper kanskje på en voldsom forbedring av kommune-økonomien etter regjeringsskiftet. Skjer ikke det, kan det vise seg at Oddleiv Aksnes blir sannspådd.

(Lederkommentar i Innherred 14. desember 2021)