Eir trenger en lokal hjelpesmann

For nå skal forskere el-fiske i Verdal.

Eir Hol forsker på sjøørret i bekkene i Verdal. Dette innebærer blant annet el-fiske. 

New Articles

Forskningsprosjektet som skal kartlegge tilstanden i sjøørretbestandene i 25 gytebekker i Verdal fortsetter til uka og uka etter. Da skal det el-fiskes for å registrere hvor mye fisk bekkene produserer.

El-fiske er fiske med elektrisk fangstapparat, som med pulserende likestrøm bedøver fisken uten å skade den. Fiskemetoden kan bare brukes etter tillatelse fra fylkesmannen.

Får nye svar

Stian Stensland er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Sammen med masterstudent Eir Hol håper han nå at elfiske av yngel og småfisk også skal gi svar på i hvor stor grad kulverter og andre hindre i bekkene begrenser fiskens tilgang til gyte- og oppvekstområder. På sikt skal kunnskapen munne ut i konkrete forslag til tiltak som vil bedre gyte- og oppvekstforholdene for sjøørret.

Valbekken

Fisket vil starte i løpet av neste uke i Valbekken i Vinne, der det vil bli fisket både ved Shell-stasjonen og fra toppen og nedover. Dette er en lang bekk som historisk sett har produsert mye fisk, men man er usikre på om og eventuelt hvor mye fisk som finnes her nå.

Trenger lokal hjelp

Av sikkerhetshensyn må man være to stykker når man elfisker. Siden Stian Stensland ikke kan delta fra og med lørdag 26.august søkes det etter lokale krefter som kan være med masterstudent Eir under fiske en eller flere dager på dagtid, kveldstid eller helg den siste uka. 

Utveksler kunnskap

- Det blir å ta på seg støvler og hjelpe til å ta opp fisk fra bekken. Vi skal også ta bunndyrprøver som gir indikasjon på vannkvaliteten i bekken. Jeg vil tro at det vil være interessant for fiske- og naturinteresserte å delta, og det er jo samtidig en fin form for kunnskapsutvekling mellom lokale og forskere, sier Stian Stensland. Han oppfordrer interesserte til å ta kontakt, og mer informasjon finnes på Facebook-gruppa «Sjøørretbekker i Verdal».

Kartleggingsarbeidet i Verdal er finansiert av vannforskriftsmidler fra Fylkemannen, og NMBU stiller selv med betydelig egeninnsats.