Vil kalle nytt prosti Stiklestad

Nidaros bispedømmeråd utreder sammenslåing av Nord- og Sør-Innherrad. Det vil rådmannen i Verdal plassere strategisk.
New Articles

Rådmannen i Verdal kommune vil gå inn for å kalle det planlagt sammenslåtte prostiet, som i dag består av Sør-Innherrad og Nord-Innherrad prostier for Stiklestad prosti. Det kommer fram i rådmannens forslag til høringsuttalelse, som behandles av formannskapet på torsdag. Høringsfristen er satt til 1. juli, og fra 1. januar neste år er det nye prostiet forslått iverksatt.

Stiklestad-navnet har sine naturlige historiske årsaker etter Slaget på Stiklestad, og er lagt inn som et av forslagene fra bispedømmerådet. Rådet har også sendt ut forslag om Innherad prosti og Innherred prosti som navn på et nytt storprosti.

- I høringsnotatet er det under pkt. 4.1. foreslått tre alternativ på navn på et nytt prosti. Det tredje alternativet er Stiklestad prosti og at en slik navngivning ville sterkere markere prostiet som en ny enhet og gi prostiet en tydelig kirkelig identitet. Stiklestad som navn ville markere prostiets tilknytning til et av kirkens og bispedømmets mest symboltunge steder. En slik navngivning vil også korrespondere godt med Nidaros som bispedømmets navn, heter det i høringsnotatet.

Levanger, Verdal eller Steinkjer

I høringsnotatets pkt. 4.2 er det også foreslått tre alternativ på plassering. Der er Stiklestad foreslått som ett av alternativene, sammen med Levanger og Steinkjer. Rådmannen i Verdal går naturlig nok inn for å plassere prostivirket i Verdal.

- Stiklestad er prostiets viktigste symbolsted – både kirkelig og sekulært, historisk og dagsaktuelt. Fram mot nasjonaljubileet i 2030 vil Stiklestad kreve kirkens tilstedeværelse og bidrag i de kontinuerlige samtalene om kirkens, lokalsamfunnets og nasjonens identitet, røtter og arv – uavhengig av prostesetes plassering. På Stiklestad vil prosten være kirkens viktigste lokale symbolbærer. Hvor symbolbæreren har sitt sete er et praktisk spørsmål, men langt fra bare det. Stiklestad er et sted som både vil gi kraft til symbolbæreren og som har kraft til å bære symbolet, heter det i uttalelsen.

Slik er forslaget

Rådmannen foreslår ovenfor formannskapet, som behandler saken torsdag, følgende høringsuttalelse til rådet:

- Verdal kommune har forventninger til at endringene bidrar til å bygge positivt opp under kirkens plass inn mot en 1000-års markering av de historiske hendingene på Stiklestad i 1030. Disse forventningene favner både oppmerksomhet og ikke minst økt tilstedeværelse både for prosti og den lokale kirken i Verdal for å være en synlig aktør inn mot 2030.

I denne sammenheng vil det være viktig at de endringer som skal skje gjennom organiseringen av prostiene og med det endring i ressursbruken, at en ny organisering avstedkommer en tydelig prioritering av Kirkens ressurser mot en sterkere administrativ tilstedeværelse på Stiklestad. Stiklestad er den norske kirkes arnested og Stiklestads symbolkraft som det store vendepunktet for kirkens tilstedeværelse gir muligheter for både kirke og samfunn. Prostisetet bør følgelig plasseres på Stiklestad. Stiklestad prosti bør bli det nye navnet på nytt prosti.