Folkemøte: Ja eller nei?

Det er framtidas Trøndelag det handler om på Stiklestad tirsdag kveld.

STOR-TRØNDELAG: Det er diskusjonstemaet på SNK tirsdag kveld fra 18 til 20. Her illustrert fra Snorres kongesagaer. 

Nyheter

Stiklestad er kjent for et slag som formet framtida for nasjonen Norge. Forut for slaget i 1030 strømmet det menn fra alle kanter til Verdal, ifølge Snorre Sturlassons kongesaga.

Om det denne gangen vil «drive folk på hver sti» til Stiklestad tirsdag kveld gjenstår å se, men det legges opp til et folkemøte som skal gi informasjon. Møtet skjer på SNK fra klokken 18 til 20.

– Folk får muligheter til å stille spørsmål og komme med synspunkter, sier redaktør Roger Rein i Innherred.

Flere folkemøter

Folkemøtet er et av flere som Nord-Trøndelag fylkeskommune arrangerer i samarbeid med lokale mediehus.

I Namsos var det møte 12. januar, med godt over 200 tilhørere. I Stjørdal torsdag kveld var interessen noe labrere med cirka 75 interesserte.

– Fylkeskommunen ønsker å skape debatt. I Verdal har engasjementet vært størst og det var naturlig å legge et møte på Innherred til Stiklestad, sier Roger Rein, som skal lede møtet.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og prosjektsekretær Erling Bergh vil informere om Trøndelagsutredninga. Det er denne som danner grunnlaget for hele diskusjonen.

Ikke godt nok

Stortinget har i flere vedtak lagt til grunn at dagens organisering av det folkevalgte regionale nivået ikke ivaretar dagens og framtidige oppgaver på en god nok måte. Flere partier er også kritiske til om det er behov for og hensiktsmessig å ha tre folkevalgte nivå. Dette må det regionale folkevalgte gjøre opp en formening om og analysere, og det har det to trøndelagsfylkene grepet fatt i.

Nå er det innspurt der også lag, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner inviteres til å komme med høringssvar på Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen. Alle svar vil bli tatt med i den videre prosessen, fram mot endelig beslutning i saken i april 2016.

Fersk kommuneorientering

På folkemøtet tirsdag skal Bjørn Iversen orientere om Verdal kommunens syn og høringsuttalelse. Saken skal opp til behandling i kommunestyret mandag kveld, så det er det siste fra kommunen som blir formidlet.

Lise Heggdal, leder i LO Verdal, stiller også på møtet. LO har i debatten markert tydelig kravet om folkeavstemming.

Dette synet støttes av politikerne i Verdal. Onsdag ble saken behandlet i formannskapet. Det anbefales å gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om saken før endelig beslutning fattes av fylkestinget i Nord-Trøndelag.

NTE er viktig

Et stort spørsmål i forbindelse med en mulig sammenslåing er framtida for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. (NTE).

Formannskapet i Verdal kommune legger til grunn at den enkelte kommunes folketall må legges til grunn av fordeling av eierskapet. Likeverdigheten av den nordtrønderske befolkningen er også viktig for Levanger kommune.

I et formannskapsvedtak fra Levanger heter det: «På prinsipielt grunnlag mener Levanger kommune at kraftkommunene har fått kompensert for de ulempene kraftproduksjonen medfører gjennom ordningene med naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft og at det derfor er urimelig at de i tillegg skal tilgodesees ekstra gjennom eierfordelingsmodellen. Vi går derfor for en modell med 100 % fordeling av eierskapet med bakgrunn i folketall.»