Dette kan bli gjort om kalktransporten dobles

Både trafikksikkerheten og beboerne langs vegen må ivaretas.

Økt uttak av kalkstein betyr både mer støy og støv, og større trafikkrisiko. Her fra da en kalkbil veltet på Nessleira i 2011. Ingen kom til skade. 

Nyheter

Denne uka ble det holdt informasjonsmøte om en utredning Sintef har gjort vedrørende kalktransporten fra Tromsdalen i Verdal. Både med tanke på dagens omfang, og hvis kalktransporten dobles slik den vil gjøre om Verdalskalk får lov til å øke uttaket av kalkstein.

– Et møte preget av engasjement og med mange gode innspill, oppsummerer daglig leder i Verdalskalk, Geir Olav Jensen.

Politikere, fagfolk og naboer

Både ordfører, vararordfører og plankomitéleder var til stede sammen med flere kommunestyrerepresentanter i Verdal. Det samme var enhetslederen for samfunnutvikling i samkommunen, en spesialrådgiver fra fylkeskommunen og en representant fra miljøavdelingen hos Fylkesmannen. Sintef hadde dessuten rundt 50 andre tilhørere da de la frem rapporten de har utarbeidet.

Den konkluderer med at det ikke vil være noe i vegen for å doble uttaket av kalkstein fra to til fire millioner tonn per år, uten at det gir noen større samfunnsmessige ulemper enn den øvrige trafikken på strekningen.

Alle er enige om å gjøre noe

Sintef anbefaler likevel at det gjennomføres tiltak for å begrense ulempene både i form av generelle tiltak og mer spesifikke tiltak der ulempene er særlig store. Skulle det en gang i fremtiden bli aktuelt å ta ut enda større mengder, må det nye logistikkløsninger til, som ikke belaster det offentlige vegnettet.

– Det er bred enighet fra alle parter om at vi ønsker å få på plass avbøtende tiltak som reduserer de totale ulempene, både for de som bruker vegen og de som bor langs vegen, poengterer Geir Olav Jensen.

Flere mulige tiltak

I rapporten, som du kan lese i sin helhet her, vurderes både situasjonen for enkeltboliger og konsekvensene i sin alminnelighet. Det listes også opp noen mulige tiltak.

– Flere fartskontroller på fylkesveg 72 - noe som vil redusere ulykkesrisikoen, men mer for øvrig trafikk enn kalkbilene som kjører godt under fartsgrensen. En fotoboks kan eventuelt settes opp i Lysthaugen.

– Gang- og sykkelveg mellom Lysthaugen og Valstad. Det vil bedre fremkommeligheten og redusere ulykkesrisikoen. Hvis det er vanskelig å få til gang- og sykkelveg, kan det vurderes å anlegge turstier i området.

– Aksellerasjons- og retardasjonsfelt på E6. Kalkbilene bør helst kjøre til krysset nedenfor Bergsgrav istedet for å fortsette på fylkesveg 72 ned mot Kjæran. Dette vil få vekk problemene i dag med å gli bedre inn i trafikken på E6 til og fra Havnekrysset.

– Begrense kalktrafikken i rushtiden og ved skolestart og skoleslutt om dagene. Det kan gjøres ved å justere skiftordningene.

– Bruke flere kalkbiler med kapell, for å begrense støvplagene.

– Vurdere mer støysvake dekk på kalkbilene, eventuelt supersingeldekk eller tvillinghjul, for å redusere støyen.

– Kjøre en annen veg tilbake, i så fall Svendsenvegen. Men dette vil både kreve opprusting av den vegstrekningen, og har ingen andre fordeler enn å begrense støy og støv noe langs fylkesveg 72. Derfor mener Sintef at det vil være bedre å bruke ressursene på å trygge forholdene langs fylkesveg 72.

Se nærmere på de mest utsatte

Sintef anbefaler at tillatt totalvekt på kalkbilene er så høy som mulig, for å få så få kalkbiler som mulig på vegen. Ellers oppfordrer de Verdalskalk å fortsette sitt gode arbeid med opplæring og holdningsskapende virksomhet blant sjåførene. Det bør etterstrebes best mulig hjul, dekk og kjøretøy, og både kjøretøy og last bør spyles.

Sammen med fylket som vegeier bør Verdalskalk ifølge Sintef gjennomføre en mer detaljert utredning av innendørs støynivå, og vurdere om de mest utsatte boligene langs vegen - med et utendørs støynivå rundt 70 desibel - kan få ytterligere støydempende tiltak.