Et skritt nærmere Sentrum II

Byggeplanene for en ny høy blokk i Vektargata går til Fylkesmannen for avgjørelse.

Slik ble boligkomplekset i Verdal sentrum først presentert. Foto: Stiklestad Eiendom 

Nyheter

Det er Stiklestad Eiendom som har planer for byggeprosjektet Sentrum II. Det 1,8 daa store området i Verdal sentrum omfatter Holmengården og Melvoldgården. Disse er tenkt erstattet med et blokkbebyggelse i 4 og 5 etasjer med parkeringskjeller.

Verdal kommune har vedtatt detaljregulering for området og godkjent planene, men planene har møtt motstand. Christina Tomt AS og Sameiet Vektertunet er blant de som har klaget på vedtaket.

- Uheldig for naboer

Klagene går på dårlig gjennomkjøringsmulighet mellom Vektargata og Teltburgata, og at nybygget vil være uheldig for bebyggelsen som allerede er i området.

–Ved å gå ned til 3 etasjer blir bygget mindre dominerende og harmonerer bedre med den gamle bebyggelsen rundt. Vi forstår at utnyttelsesgraden av tomta bør være optimal men samtidig må det ikke gå på bekostning av eksisterende bebyggelse som er tilfelle i reguleringsplanen, fremhever Sameiet Vektertunet. Flere av naboene har balkonger, delvis rett nord for planlagt bygg i 4 etasjer.

Ingen gjennomkjøring

Detaljreguleringen for Vektertunet 3 og 5 sikrer ikke at allmennheten kan kjøre mellom Vektargata og Teltburgata, da det ikke er regulert gjennomgående kjøreveg her. Området er delvis regulert som felles parkering eksklusivt for planlagt utbygging i Vektargata 3 og 5. Planen er ikke til hinder for at andre kan gis adkomst, men dette må eventuelt løses privatrettslig.

Omfattende sak

Det har vært en omfattende saksgang i planene, med justering av planene og to høringsrunder. Ved siste høring frarådet Nord-Trøndelag fylkeskommune sterkt planen slik den forelå. Nå får de planene på nytt.

I rådmannens innstilling til plankomiteen tilrås det å beholde reguleringsplanen slik den er vedtatt. Det betyr at klagene ikke tas til følge. Følger plankomitemedlemmene denne vurderingen, oversendes saken til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.