Innlegg

Flere barnehagelærere inn i barnehagen!

– Har Verdal kommune råd til å la være å investere i en bemanningsnorm som vil ha så stor betydning for de oppvoksende generasjoner?
Nyheter

Barn som får en trygg og utviklende tid i barnehagen står bedre utrustet til å takle både skolen og resten av livet. En god barnehage kombinerer lek og læring på en måte som er tilpasset små barns nysgjerrighet og utforskertrang. Det er mange voksne i barnehagen som gjør en god jobb. Så hvorfor trenger vi flere barnehagelærere? Jo, med flere barnehagelærere i barnehagene, får vi et mer kompetent fagmiljø rundt barna, noe som vil gi barna våre enda bedre trygghet, omsorg, trivsel, utvikling og læring.

Heldigvis har vi en kommune som ønsker å se hele utdanningsløpet samla. Fra bleie til master er et uttrykk som blir brukt, det må bety at en tar innover seg viktigheten av det som skjer med barn fra 0-6 år. Forskning sier at tidlig innsats hjelper best mot atferdsvansker hos barn. At en har nok voksne som kan avdekke, avhjelpe og forebygge psykososiale vansker tidlig, er et godt forebyggingstiltak for lærings- og atferdsvansker. Ofte når det er snakk om personer som har kommet skeivt ut, blir det sagt at man kunne se det allerede i barnehagen. Dess mer fagpersonell en har i en tidlig fase, jo større er mulighetene for at de fullfører videregående utdanning.

For å gjennomføre barnehagens formål og gi barn erfaringer med alle sider ved det brede samfunnsmandatet barnehagen har fått som en grunnmur i utdanningsløpet, så trengs det pedagogisk kompetanse. Uten nok barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere på plass, så har ikke barnehagen mulighet til å bidra til at hvert enkelt barn får utvikle seg optimalt. Det er viktig at barn har voksne i nærheten som ser dem, som går inn i aktivt samspill med dem og hjelper dem inn i leik med andre barn. Tryggheten og kontinuiteten i personalet er viktig, når ungene har sitt første møte med barnehagen. De skal møte de samme ansiktene hver dag, skal kjenne igjen rutinene. Barna skal vite at dersom det blir litt skummelt, så er det et fang man kan krype opp i, samtidig som barnehagelæreren også ser når de kan utfordres og begynne å utforske verden rundt seg.

Det er mye leik i barnehagen, det er i denne settingen de lærer best, dette blir understøttet av forsking. Her blir det lagt til rette for ulik aktivitet. Barna skal kunne finne noe som de synes er gøy og som de mestrer. Det er bordaktiviteter, rollespill, og leik som barna selv finner på. Barnehagelæreren er aldri langt unna, de har oversikten og sørger for at alle har noen å være sammen med. Barn som trenger det, får hjelp til å komme inn i leiken, noen ganger fungerer barnehagelæreren som en konfliktløser, samtidig som barna også lærer seg å ordne opp på egen hånd. En må bidra med verktøy og eksempler på hvordan en konflikt kan løses og fungere som en rollemodell for barna. I samlingsstunda snakker de om familien sin. De får høre om mange ulike familier og de blir enige om at det er helt greit. De snakker om bokstavnavnet og bokstavlyden som navnet deres starter med. Når et navn begynner på A, hvem kan det være? De undrer seg, lyderer og prøver seg frem. Hvor mange dager er det til torsdag, til påske eller til sommeravslutningen i barnehagen? De snakker om tall og dager og tid. Det er mye å oppdage og mye en kan undre seg over. Å legge til rette for den gode samtalen er viktig. Barnehagelæreren tar spørsmålene til barna på alvor, de undrer seg sammen med barna og hjelper dem med å finne ut av ting. Det er ikke nødvendigvis selve svaret som er viktig, men den prosessen med å finne et svar.

Norske barnehager har fortsatt ingen norm for hvor mange ansatte det skal være totalt, bare en norm for hvor mange barnehagelærere det skal være. Det er imidlertid vedtatt at det skal komme en bemanningsnorm innen 2020. Ser en på hva som står i de partipolitiske programmene til de ulike partiene, så ser det ut til å være brei enighet om at dette er ei viktig sak. I forslag til nytt partiprogram 2017-2021, skriver Arbeiderpartiet at de vil innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen. Arbeiderpartiet vil at halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere. I tillegg vil de ansette flere barne- og ungdomsarbeidere. I statsbudsjettet for 2017, kan en lese følgende: «Regjeringen vil i løpet av våren 2017 sende på høring forslag om bemanningsnorm i barnehagene. Ambisjonen er at den skal tre i kraft innen 2020.»

Flere kommuner, blant annet Klepp og Oslo, har nå vedtatt en norm på 50 % barnehagelærere. Det er på tide at det skjer noe i vår kommune og, for det blir litt av et løft når en skal gå i fra dagens krav om at rundt 1 av 3 ansatte skal være barnehagelærere – til at halvparten skal være det. Med stram kommuneøkonomi og et finansieringssystem som medfører innsparinger i sektoren, så er det viktig med et regelverk i bunnen for å sikre at det er nok barnehagelærere. Ja, dette kommer til å koste, men har Verdal kommune råd til å la være å investere i en bemanningsnorm som vil ha så stor betydning for de oppvoksende generasjoner?

Ingunn Nistad

Lokallagsleder

Utdanningsforbundet Verdal