Vegvesenet lager vei for fisken

Hører på hva forskerne sier og gjør sitt beste.

Masterstudent Eir Hol forsker på problematikken rundt gytebekker. Foto: Tor Ole Ree 

Nyheter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er i ferd med å kartlegge dagens produksjon sammenlignet med historisk produksjon av sjøørret i bekkene i Verdal. Masterstudent Eir Hol har arbeidet med problematikken sammen med blant andre Stian Stensland. Forskningen skal gi flere svar og munne ut i konkrete forslag til tiltak som vil bedre gyte- og oppvekstforhold for sjøørret.

Fikk positivt svar

Nylig refererte Innherred et brev som Stian Stensland har sendt til Statens vegvesen og Bane Nor.

Førstnevnte etat har nå svart om framdriften og status i forbindelse med etablering av stikkrenner i kommunen.

- Vi vil være ferdige med etablering av nye stikkrenner for fylkesvei 759 Leksdalen og fylkesvei 757 Stiklestad-Vuku denne uken, skriver Dieter Manka til forskeren.

Flere stikkrenner har egne innebygde terskler for at fisken skal kunne passere. Det gjelder fylkesvei 759, Tusetbekken og fylkesvei 757 Kårsådalsbekken, Stubbekken, Eklobekken og Lundkinbekken.

- Det gjenstår imidlertid en god del pussarbeid i tillegg til tilpasninger for noen stikkrenner med oppbygging av egne terskler i bekken både oppstrøms og nedstrøms. Dette skal være utført like etter ferien i august, opplyser Manka.

Han er spent på om de de lykkes med at fisken vil kunne passere slik de ønsker.

- I tilfelle er vi beredt å foreta nødvendige tilpasninger.

Hvor langt kommer fisken

Innherred har vi flere runder skrevet om arbeidet for å bedre tilstanden i gytebekkene i Verdal. Forskerne vet allerede er at noe er bra, mens andre steder mangler det kunnskap om. Nylagte rør kan eksempelvis ha ført til endringer de siste årene. Et viktig spørsmål er om fisken når opp til de øverste områdene, der forholdene stort sett er mye bedre enn i de nedre delene av bekkenene. Her ser forskerne ulempene som har fulgt med tidligere tiders kanalisering, bekkelukkinger, kulverter og andre ting som kan fungere som effektive hindre for fisk på vei til gyting.

For å få flere svar vil forskerne utover høsten foreta såkalt elfiske for å få oversikt over bestanden av ørret i bekkene.