Rådmannen ber politikerne om å ikke være negative til montessoriskole i Helgådal

Utdanningsdirektoratet ønsker en uttalelse fra kommunen.

Styreleder Fiona Gratton i front under stifelsesmøtet for Helgådal Montessori SA den 3. januar i år.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

I vår ble det vedtatt i kommunestyret i Verdal å legge ned Volden skole fra og med neste skoleår, høsten 2018.

At det lenge var klart at det var den vegen det gikk fikk lokalbefolkningen til å jobbe med planer for en montessoriskole, og allerede rett på nyåret ble Helgådal Montessori SA stiftet.

Da nedleggingsvedtaket ble endelig fattet, uttrykte styreleder Fiona Gratton i montessoriskolen at de håpet på et godt samarbeid med Verdal kommune.

Nå løfter de blikket mot privatskole

Søker godt samarbeid med kommunen.


– Ikke negativ

Det er Utdanningsdirektoratet som avgjør om de faktisk får lov til å etablere en grunnskoleopplæring i Helgådal basert på montessori-pedagogikk, og svaret på søknaden de sendte sist vinter kan ventes ett år etter at søknaden ble sendt.

Utdanningsdirektoratet har anmodet Verdal kommune om en uttalelse, og i komiteen for mennesker og livskvalitet kommende onsdag får politikerne den saken på sitt bord. Det er den eneste konkrete saken på sakslista til det møtet.

Rådmannen går inn for at «Verdal kommune ikke vil uttrykke seg negativ til at det etableres en friskole av Helgådal Montessori SA fra 1. august 2018».

Etablert pedagogikk

I sin vurdering skriver rådmannen at administrasjonen rent prinsipielt ikke ønsker å være negativ til en privatskoleetablering på pedagogisk grunnlag. Montessori-pedagogikk anses å være en vel etablert pedagogikk som kan være et alternativ til den offentlige grunnskolen når Verdal ikke har noe annet alternativt innenfor kommunegrensene. Samtidig ser ikke rådmannen det som kritisk nødvendig med en slik etablering for å gi barn og unge i kommunen et fullverdig skoletilbud.

Helgådal Montessori har søkt om en skole med inntil 40 elever, der 80 prosent av elevene skal hentes fra dagens Volden skolekrets, mens resten skal hentes fra Vuku og Garnes skolekrets, samt kanskje en og annen fra Stiklestad skolekrets.

– En friskoleetablering i Volden vil bidra til å øke risikoen for at barneskolen ved Vuku oppvekstsenter blir fådeltskole, innvender rådmannen.

Får mindre tilskudd

Likevel ser rådmannen først og fremst de positive sidene ved en etablering. Elever fra eksempel Vera vil kunne få 24,2 kilometer kortere skoleveg hver dag (frem og tilbake til sammen).

Det gås også noe inn på eiendomsmassen, som montessoriskolen eventuelt må kjøpe av kommunen, for kommunen vil ikke leie den bort. Til sist vil kommunen tape penger på at elever velger å begynne på montessoriskolen istedet for den ordinære kommunale skolen - med 40 elever i privatskole 3,6 millioner kroner i tapte rammetilskudd fra staten og med 20 elever halvparten. Men blir det færre klasser i Vuku sparer de penger på det igjen.

Kortere reiseveg teller mest

Så alt i alt konkluderer rådmannen med at det vil være både negative og positive følger av en privatskoleetablering, men det at flere elever kan få redusert skoleveg vektlegges tyngst.

Formannskapet har etter komiteen for mennesker og livskvalitets behandling det siste ordet i saken. Kommunen kan også velge å ikke gi noen uttalelse til Utdanningsdirektoratet.