Slik skal de unngå 2006-tilstander igjen i Vuku

To konkrete tiltak skal settes i verk for å hindre storflom på nytt.

Vannet fra Ekerbekken skal ledes nedstrøms elva i en ny kulvert. 

Nyheter

Vuku sentrum utsettes jevnlig for oversvømmelser som følge av flom i Verdalselva. Den siste store skadeflommen var i 2006, men også etter den tid har elva gått over sine bredder og vel så det.

Ulike tiltak er skissert de siste ti årene, men det er ikke bare å sprenge vekk masse berggrunn under elvevannet i Østnesfossen. Det har NVE sagt nei til.

Ny kulvert og større rør

Når politikerne i Verdal får nye flomsikringstiltak i Vuku til orientering fremover, ligger det imidlertid inne noe sprengningsarbeid for å gjennomføre tiltak mot flomproblemene. Det skal nemlig sprenges ei grøft for å kunne øke kapasiteten på kulverten fra Ekerbekken, ved å forlenge den slik at utløpet havner nedstrøms Østnesfossen.

Allered etter flommen i 2006 ble den øvre delen av kulverten økt fra 1200mm til 1400mm, og det har ikke oppstått større problemer med kulverten etter den tid, men NVE vurderer at kapasiteten ikke vil være tilstrekkelig hvis/når elva blir flomstor. De vil også bytte ut den nedre delen av dagens kulvert til et betongrør på 1400mm - som forlenges i en trasé langs elvebredden frem mot Østnesfossen.

Videre fortsetter vannet gjennom grøfta og kanalen som skal sprenges ut og fører utløpet på nedstrøms side. Disse rørene skal dekkes av sprengt stein, både som skjul og nødvendig forankring.

Ny flomvoll

Det andre tiltaket som skal iverksettes er å bygge en flomvoll på 480 meter, på høyde med vannstanden i Verdalselva ved en 200-årsflom. Den skal gå fra sørsiden (baksiden) av Vukuhallen mot elva, og langs høyre elvebredd frem til Østnesbrua over Verdalselva.

Slik er traseen for den nye flomvollen i Vuku.  Foto: Verdal kommune

– Kommunen har vært i kontakt med NVEs saksbehandler i prosjektet, og det vil snart bli holdt et møte med NVE for å utarbeide en avtale om utførelsen av tiltakene. Den kommunale andelen av kostnadene vil vi ta over avløpsbudsjettet, siden dette er en naturlig del av det, konkluderer teknisk sjef Bård Kotheim, som har utredet saken på vegne av rådmannen.

Hele utredningen kan leses via kommunens nettsider.