Tar ikke garasjeklage til følge

Onsdag behandler PUK klagesaken for bygging av garasjer i Jernbanegata. Rådmannen foreslår ikke å godkjenne klagen.

Den gamle garasjerekken i Jernbanegata skal rives, og nye garasjer er tenkt bygd på et friområde lengre bort i gaten (Arkivfoto).   Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Dermed legger Levanger kommune opp til at Fylkesmannen skal avgjøre saken, da saken oversendes dit om klagesaken ikke tas til fylke. Saken behandles av plan- og utviklingskomiteen førstkommende onsdag.

Det er tidligere omtalt at flere naboer til friområdet i Jernbanegata, som kommunen vil bygge om til garasjer for erstatning for dagen gamle garasjerekke i Jernbanegata. Naboene har prøvd å hindre at det kommer opp garasjer ved friområdet. Beboere ved 21 husstander i sentrum leverte en høringsuttalelse til kommunen i vår, med ønske om å bevare det som friområde og lekeområde for barn. Det skal bo 32 barn og ungdommer i disse husstandene.

Ikke belyst godt nok

Klagen som skal behandles er underskrevet av Kaja Skårdal Hegstad og Toril og Gunnar Martin Knudsen. I klagen pekes det på det man mener er feil i saksbehandlingen.

– Konsekvensene for barn og unge er ikke blitt tilstrekkelig belyst i kommunestyrets beslutningsgrunnlag, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 5-1, skriver klagerne.


Innlegg

Levanger kommune må legge vekk prestisjen

Velforeningen synes ikke noe om planene om 55 p-plasser og 26 garasjer på et friområde.

I klagen står det at klagerne anfører at:

– Barna har ikke hatt reell medvirkning i planleggingen, jf. pbl. med rundskriv. Virkninger for oppvekstvilkår i boligstrøket i dag og fremtidige barnegenerasjoners behov er ikke belyst. Virkninger av planforslaget for barn og unges oppvekstvilkår er ikke vurdert i henhold til statlige planretningslinjer.

Stiller spørsmål ved bruk

Klagerne stiller også spørsmål rundt om bruken av garasjene, om de faktisk brukes til parkering. De mener at det er grunn til å anta at en del av eierne ikke har bostedsadresse i boligstrøket.

Klagerne mener at garasjer i stedet kan bygges på eksisterende parkeringsplass, ovenfor friområdet.

Rådmannen viser til at barn og unges interesser har fått komme fram i prosessen.


Garasjebygging kan bli stanset

Beboere har klaget, men kommunalsjef setter likevel i gang.

- Hensynet til barn og unge i planleggingen er ivaretatt i prosessen ved at kommunens representant for barn og unge har fått uttalt seg i saken samt at barnetråkkregistreringer er benyttet. De som har barn i området har i tillegg fått mulighet til å uttale seg gjennom offentlig ettersyn av planforslaget. Barne- og ungdomsrepresentanten har i forbindelse med intern høring i kommunen påpekt at det aktuelle friområdet er egnet for lek og er trolig brukt av barn, og må dermed vurderes deretter. Dette har inngått som en del av saksforberedelsene, selv om dette ikke kom tydelig frem i administrasjonens saksfremlegg, skriver rådmannen i sin vurdering av klageavslaget.

Ikke nye forhold

Rådmannen vektlegger at det ikke har kommet fram opplysninger i klagesaken, som gjør at klagen bør etterkommes.


Starter arbeidet med nye garasjer

Debatten har rast om de er stygge eller verneverdige, men nå skal garasjene i Jernbanegata bort.

- Innholdet i klagen berører stort sett forhold som ble vurdert i saksbehandlingen frem til at planforslaget ble vedtatt av kommunestyret. På bakgrunn av at rådmannen ikke kan se at det har dukket opp opplysninger som setter saken i et nytt lys, tilrås det at klagen ikke tas til følge.