Rådmannen synes politikerne bør skrinlegge scootertrasé i Verdal

I Finnvola er ikke hytteeierne helt enige, men det er uansett reinbeitekonflikten som er viktigst for administrasjonens innstilling.
Nyheter

Før sommerferien vedtok politikerne i plan- og samfunnskomiteen å sende et forslag om snøscooterløyper ut på høring.

Etter flere års arbeid med ulike forslag, var det bare strekningen Vera - Breivatnet som til slutt ble foreslått å prøve ut - med avkjøring til Storbellingen og riksgrensen over til Sverige. Etter høringen anbefaler rådmannens saksbehandler å legge bort alle tanker om snøscootertrasé i området.

Uenighet i Finnvola midtre

Hytteforeningen Finnvola midtre var av de som stilte seg negativ i høringen.

– Vi er generelt mot snøscooterløype. Hyttefeltet vil i liten grad bli direkte berørt, men generell støy og scootertrafikk i vårt mest naturlige utfartsområde er vi negative til, skrev leder Harald Aasenhuus i høringsbrevet.

Det fikk en annen hytteeier i området til å reagere.

– Denne uttalelsen kan ikke være gitt på demokratisk grunnlag. Det er er ikke avholdt noe eget møte eller gått ut info i saken. Derfor bør høringsuttalelsen være ugyldig, mente Bjørnar Håpnes. Han fremhevet at han var svært positiv til prosjektet.

Finnvola østre tok opp alt

Sametinget spilte inn i høringsrunden at løypene vil ha konsekvenser for reindrifta. Det samme gjorde hytteeierforeningen i Finnvola østre, der uttalelsen fra leder Magnhild Skrove Nordal i tillegg pekte på en rekke andre utfordringer.

– Støy, særlig i de bratte bakkene nord for Breivatnet, som vil gå ut over isfiskere og alle som har hytte i området.

– Det planlagte området er et svært viktig friluftsområde, med store og små på veg til fjelltopper og utkikkspunkt, og ikke minst til gamma ved Stor-Bellingen, som veldig mange har som turmål.

– Konflikt med naturmangfoldet, blant annet med hekkelokaliteter for hubro, fiskeørn og jerv.

– Verdals største hytteområde bør ivareta hytteeiernes ønsker om naturopplevelser i fredelige og trygge omgivelser.

– Risikoen for ulykker og skader ved kryssing av skiløyper er stor.

– Biler med scooterhengere tar opp minst tre vanlige parkeringsplasser.

Inns hytteeierforening ved leder Harry Olsen brukte en del av de samme argumentene, om støy, parkering og dårligere naturopplevelser.

Mer kritikk

Naturvernforbundet meldte seg også på i ønsket om at hele løypeforslaget tas bort, det samme gjorde Nord-Trøndelag turistforening. Hytteeierforeningen Østerinnsvollen med leder Odd Musum var ikke like negativ, men påpekte at det i hvert fall burde opparbeides egen parkeringsplass for snøscooterhengerne.

Fylkesmannen vektla reindriftsnæringen tyngst, men viste også til støyproblematikken. Feren reinbeitedistrikt uttalte seg gjennom advokatfirmaet Brønner, og uttrykte sterk motstand. Statskog hadde på sin side ingen merknader, mens den siste høringsuttalelsen kom fra Sissel Beate Olsen i Storlunet hytteforening, der man ønsket seg en tilknytningsled fra sitt hyttefelt, for å slippe å dra scootere på henger og bil bort til samfunnshuset.