Ulovlig ATV-kjøring på Rinnleiret truer edderkopp

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har levert anmeldelse til politiet

Assisterende miljøverndirektør Anne Sundet Tangen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

- 6.oktober i år ble Fylkesmannen varslet om at det var oppdaget kjørespor etter en ATV inne i Rinnleiret naturreservat. I verneforskriften for naturreservatet går det frem at all motorferdsel i utgangspunktet er forbudt, opplyser Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Og skriver videre:

- I forbindelse med skjøtsel innenfor naturreservatet (hogst, utkjøring av virke, gjerding m.m.) pågår det tidvis noe motorferdsel i området. Kjøringen som ble avdekt 6. oktober er ikke en del av skjøtselstiltakene. Sporene etter kjøringen viser at den har foregått på begge sider av Rinnelva. Dette er viktig leveområde for stor elvebreddsedderkopp, en art som står oppført som sterkt truet på rødlista.

Også ved Elgsjøen i Overhalla har det skjedd ulovlig ferdsel med ATV. Her ble det oppdaget ferske kjørespor - og skader etter en terrengmotorsykkel (ATV). Av sporene går det frem at den ulovlige kjøringen også har skjedd over en forekomst av trøndertorvmose, noe som gjør forholdet ekstra alvorlig. Trøndertorvmose er rødlisteart som har et særskilt vern som prioritert art gjennom nasjonal forskrift og med et eget økologisk funksjonsområde.

- Det er sjelden vi går til anmeldelse. Men, det er et generelt forbud mot motorferdsel i utmark som ikke direkte er hjemlet i lov eller forskrift og den kjøringen som nå er oppdaget har skjedd på en slik måte at den er var en alvorlig trussel mot truet natur, sier assisterende miljøverndirektør Anne Sundet Tangen.