Det går fremover i ungdomsskolen både i Levanger og Verdal

Resultatene av de nasjonale prøvene er lagt frem.
Nyheter

Denne høsten tok 120.000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn. Det er små endringer fra fjorårets resultater, men elever på ungdomsskolen i Finnmark gjør det bedre i både regning, lesing og engelsk sammenlignet med i 2016. Det viser tall Utdanningsdirektoratet la fram torsdag.

Bedre enn fjoråret

Hvis man sammenligner Levanger og Verdal kan man se noen forskjeller på 8. trinn. Blant annet ligger ti prosent av elevene i Levanger på det laveste nivået (nivå 1) i regning, mens 5,8 prosent av elevene gjør det i Verdal. I fylket totalt sett er 7,5 prosent på dette nivået. På det høyeste nivået (nivå 5) ligger 9,5 prosent i Levanger og 8,7 prosent i Verdal.

I engelsk er det klare forskjeller mellom kommunene. I Levanger ligger ti prosent av 8.-klassingene på nivå 1, mens ingen er på dette nivået i Verdal. Samtidig ligger 8,3 prosent på det øverste nivået i Levanger, mens ingen gjør det i Verdal.

Utviklingen totalt sett viser at åttendeklasssingene i Verdal gjør det bedre enn i fjor i både lesing, regning og engelsk. I fjor lå blant annet 14 prosent på det laveste nivået i engelsk, men i år er ingen på dette nivået. På 9. trinn er det et noe dårligere resultat i lesing enn i fjor, mens det på regning er ganske likt resultat som i 2016. Derimot har prosentandelen som ligger på det øverste nivået gått ned fra 17,2 prosent til 12,4.

I Levanger har resultatene i engelsk gått noe ned fra fjoråret på 8.trinn, mens det i lesing og regning har gått litt opp. Blant 9.klassingene gjør flere det bedre i regning, mens det i lesing har gått litt ned. Flere resultater kan du se i grafikken øverst i saken!

Forbedring i Finnmark

I vårt nordligste fylke gjør elevene det bedre i både regning, lesing og engelsk, og det er markant færre elever på de laveste mestringsnivåene.

– Finnmark har lenge gjort det dårligere på nasjonale prøver enn resten av landet. Det er svært gledelig å se at denne trenden nå kan ha snudd. Det er for tidlig å konkludere, men mange skoler og kommuner i Finnmark har jobbet målrettet med å bli bedre, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Elevene i Oslo og Akershus presterer i snitt over nasjonalt nivå på alle tre prøvene. Oslo skiller seg ut med cirka hver femte elev på høyeste mestringsnivå i både regning, lesing og engelsk på 8. trinn. Når det gjelder andelen elever på laveste mestringsnivå, er ikke forskjellen mellom Oslo og de andre fylkene så stor. Det samme mønsteret gjenspeiler seg i engelsk og regning.

Fritaksprosenten varierer fra 2 til 6 prosent i fylkene.

Akershus skiller seg ut ved å ha klart lavest fritaksprosent på alle prøvene. Blant fylkene med høyest fritaksprosent er det mer jevnt. Oslo er gjennomgående blant de med lavest andel elever som ikke har deltatt, mens Nordland har høyest andel som ikke deltar på alle prøvene.