Heller bakker enn berg

Kommunen vil skrinlegge utvidelse av Falstadberget som nytt boligområde.

Rådmannen fraråder nå å utvide boligfeltet Falstadberget, øverst i dette bildet, for i stedet å slutte seg til et privat initiativ sørøst for Ekne sentrum. 

Nyheter

Rådmannen foreslår at Levanger kommune heller støtter opp under det private Solbakken boligfelt.

Den framtidige boligbyggingen på Ekne tas opp som tema under møtet i plan- og utviklingskomiteen (PUK) onsdag. Dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag, betyr det at det ikke iverksettes en omregulering til boligtomter nord for Falstadberget boligområde. Det startes heller ikke opp en omregulering på deler av friområdene i det kommunale boligfeltet på Ekne.

Kan ta over

- Og skulle det vise seg vanskelig å realisere det private planinitiativet på Solbakken boligfelt, vil kommunen gå i dialog med grunneier og tiltakshaver om eventuelt å tilrettelegge Solbakken-området som et kommunalt felt, utdyper rådmannen i forslaget til vedtak.

Da kommunestyret tidligere i høst (september) behandlet budsjettet for 2018, vedtok politikerne å gjennomføre tiltak for å få omregulert deler av friområdene i det kommunale boligfeltet på Ekne til boligformål, under begrunnelse av at det i dag ikke finnes ledige boligtomter på Ekne. I et PUK-møte i oktober pekte man på en mulig utvidelse langs sjøkanten, som en fortsettelse av eksisterende boligfelt i Falstadberget.

Innenfor 100-metersbeltet

I en høringsuttalelse har Fylkesmannens miljøvernavdeling kommentert at hele området for planlagt tiltak ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og at det vil være utfordrende for de nasjonale og regionale interessene fylkesmannen er satt til å ivareta.

- Vi mener det ikke kan åpnes for en utvidelse av Falstadberget boligfelt som skissert her, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Og nå har planleggerne i Levanger kommune også snudd, for i stedet å vende blikket mot andre områder. Kommunen innser at de relativt få boligene det vil være mulig å få til nord for Falstadberget, ikke vil være noen god boligreserve for Ekne på lengre sikt. Det er også andre argumenter som taler imot boligbygging her, så som uheldige strandsoneverdier, jordvern og potensielle kulturminner.

- Friområdene er viktige arenaer for barn og unge og en nedbygging kan gi uheldige presedensvirkninger for andre friområder i kommunen, argumenterer rådmannen.

Godt egnet på Solbakken

Etter rådmannens vurdering bør heller kommunen bidra best mulig til at planene for boliger på Solbakken kan realiseres. Her er det godt egnet for utbygging, og området vil kunne dekke etterspørselen etter nye boliger på Ekne i flere år framover. Rådmannen mener den foreslåtte plasseringen på Solbakken ikke legger beslag på dyrkajord eller kommer i konflikt med friluftsinteresser eller verdifull natur.

Solbakken ligger ved eiendommen Grønvold, cirka en kilometer sørøst for Ekne sentrum. Feltet er planlagt med rundt 40 boliger, i ulik størrelse og type.