Mørke gater, vinterstengt Verdal stadion, slutt på heder og mindre penger til gode formål

Rådmannen har sett på mulighetene for å få regnskapet til å gå opp uten økt eiendomsskatt.

Rådmann Jostein Grimstad har gitt politikerne litt å velge mellom når de skal få 2018-budsjettet i balanse uten økt eiendomsskatt. 

Nyheter

Rådmannen i Verdal så seg i sitt budsjettforslag for 2018 nødt til å øke eiendomsskatten noe for å kunne gi innbyggerne i Verdal det samme tilbudet som de har hatt.

– Altfor enkel beskrivelse

Men i kommunestyret brøt Høyre med samarbeidspartnerne Ap og KrF, og stemte sammen med opposisjonen for å ikke øke eiendomsskatten.

– Rådmannen bes legge frem en mulighetsstudie for innsparings- og effektiviseringstiltak, slik de har gjort i Steinkjer, befalte flertallet, som foreslo fire millioner i kutt på rådmannsområdet, 500.000 hver på hjemmetjenesten, kultur og teknisk drift, samt en generell reduksjon i innkjøpsbudsjettet på fem millioner kroner.

Flertallet sier nei til økt eiendomsskatt

Høyre gikk sammen med Sp og opposisjonen for å stanse en økning i eiendomsskatten etter 4,5 timer debatt. Fikk knappest mulig flertall.

Enkelt og greit. Men nei.

– Det enkle retoriske uttrykket at «det er da bare én prosents reduksjon», er ikke særlig passende eller godt. Drift av virksomhetene er på rundt 770 millioner kroner, og innenfor dette igjen er det bare mindre og spesifikke deler av virksomheten som faktisk kan kuttes i, forklarer rådmannen i sitt første svar på utfordringen.

Sparemuligheter

I formannskapet til uka, og senere i kommunestyret, må politikerne velge hva de vil gjøre for å få ting i balanse, ut fra en liste som rådmannen har jobbet frem siden budsjettvedtaket:

– Personal- og HMS-sjef er ikke ansatt ennå etter nedleggelsen av samkommunen, og vil gi en besparelse akkurat i år på 400.000 kroner fordi det fortsatt vil ta noe tid

– Å ikke etablere noe felles utviklingsmiljø mellom klima og miljø, digitalisering og forvaltning og utvikling er en mulighet som kan spare 700.000 kroner i året

– Ikke ansette kommunalsjef for utvikling og virksomhetsstøtte kan gi 500.000 i besparelse

– Å ta fra alle ansatte førjulstacoen vil bety 100.000 spart. Rundt 400 av kommunens ansatte har tradisjonelt deltatt på denne enkle, men hyggelige sammenkomsten

– 130.000 kroner kan kuttes fra potten til TV-aksjonen og andre gode formål

– Ikke bli med i departementets samlede satsing på digitalisering, 300.000 kroner spart

– Kutte støtten til eldreråd, ungdomsråd, råd for funksjonshemmede og innvandrerråd med 30.000 kroner

– Kutte i kommunens representasjon ved Olsok, Industriens dag og andre arrangement, samt ha færre politiske møter kan spare 60.000 kroner

– Ikke leie lokaler i teaterhuset, 100.000 kroner spart

– Ikke øke tilskudd til idrettsanleggene rundt i bygda, slik tenkt, 100.000 kroner spart

– Redusere driftstilskuddet til sentralidrettsanlegget, slik at kun én bane blir åpen eller hele anlegget stenger en periode på vinteren, 100.000 kroner spart

– Droppe prisutdelingsarrangementet rundt kulturpris, ildsjelpris og ungdomsstipend, mulig å spare 100.000 kroner

– Øke prisen på kulturskolen mer enn planlagt kan gi 50.000 kroner ekstra i inntekt

– Slå av gatelysene på natta igjen vil kunne spare 150.000 til 200.000 kroner i året

– Stenge bassenget på søndager vil bety 100.000 kroner spart

– Redusere vedlikehold på kommunale bygg og eiendom er det mulig å spare 300.000 på

Til sammen kan dette gi 3,2 millioner spart, men det er ikke helt sant siden deler av det allerede er tatt som effekter i en ansvarsgjennomgang lenger opp i dokumentet.

Å vente blir enda verre

I vedtaket til «det nye flertallet» i kommunestyret het det også at man forutsatte en årsverksgjennomgang for hver enkelt enhet, med politisk behandling og prioritering i løpet av 1. tertial.

Men det er heller ikke så enkelt. Hvis de forskjellige områdene skal vente på et politisk vedtak innen utgangen av april for å gjennomføre kutt, blir det enda mer å kutte i andre halvår.

– Vi har for øvrig hatt som et viktig prinsipp i Verdal kommune å forankre alle prosesser og ansvar på en god måte, og vi har hatt virksomhetsledere som har styrt budsjettene for sitt område meget godt. Å drive med mulighetsstudier parallelt eller på siden av dette er heller ingen god idé, synes rådmannen.

Må passe seg for dobbeltsyn

Rådmannen påpeker ellers at man fort havner i fare for å telle dobbelt i kuttene med løsningen som flertallet i kommunestyret skisserte.

På den ene siden skal altså fire ulike ansvarsområder i budsjettet kutte i driften, samtidig som den andre halvparten av inndekningen skal skje i form av kutt i det generelle innkjøpsbudsjettet til kommunen.

– Hvis kulturtjenesten for eksempel reduserer innkjøp av kontormateriell for å ta noe av reduksjonen, kan ikke dette tas en gang til med generell reduksjon av innkjøpspostene for kontormateriell, illustrerer rådmannen.

Må gå mer i detalj

Hvordan politikerne har tenkt å løse floken gjenstår å se. Rådmannen har i hvert fall lansert noen konkrete forslag.

– Gjennomgangen må nok fortsette mer detaljert på enkelte punkter, hvis politikerne velger dem, påpeker rådmannen.

For å få budsjettet for 2018 til å gå opp, selv med eiendomsskatteøkningen, var det allerede redusert i blant annet vaktmestertjenester og på renhold i rådhusområdet. Samtidig som to årsverk mindre skal gjøre jobben, er for øvrig arealene som skal betjenes blitt 29.000 kvadratmeter større de siste årene.

Noen av tiltakene som gir mest virkning, som at enkelte stillinger ikke er besatt ennå, blir bare en midlertidig innsparing i 2018, siden det er stillinger som bør være der. Hvis ikke ender det bare i mer jobb og økte kostnader med de som må gjøre jobben istedet. Disse kuttene må det i så fall finnes ny inndekning for frem mot neste års budsjettbehandling.

Får velge selv

Rådmannen har en innstilling i saken overfor politikerne, der administrasjonen får en slags fullmakt til å spesifisere budsjettjusteringen politikerne måtte bestemme seg for.

Men punktet om hvilke budsjettreduksjoner som faktisk skal gjøres for å komme i havn i 2018 står tomt. Politikerne har riktignok fått valgmulighetene.