Planovergangene ved Nestvold og Ydse stenges

Storsamfunnet setter ned foten.

Planovergangen ved Nestvold stenges.  

Nyheter

Planovergangene på Nordlandsbanen ved Nestvold og Ydse stenges, selv om noen gjerne ser at de forblir åpen for ferdsel.

Det har vært en lang dags ferd med planen om å stenge de to planovergangene nord for Verdal kommune. En reguleringsplan legges nå fram til sluttbehandling i kommunestyret. Bakgrunnen for ønsket om å stenge planovergangene skyldes høy risiko for uønskede hendelser mellom tog og annen trafikk. Bane NOR vil redusere antall usikrede planoverganger for å få høyere sikkerhetsnivå.

Som en følge av stengingen vil det bli etablert nye atkomstveger til boliger og gårdsbruk som i dag bruker planovergangene. Saken har vært ute på en omfattende høring, og det har kommet private innsigelser mot planene. Disse må imidlertid vike for samfunnsinteressen i prosjektet der det er kommet til en felles enighet om en løsning som både kommunens og berørte myndigheter slutter seg til.

Grunnforhold og hensyn til naturverdier har stått sentralt i planen. Her er det blitt påvist forekomster med kvikkleire. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i området som viser forekomster av ustabile grunnforhold. Disse skal nå være sikret, ifølge planforslaget.

Hensynet til sjøørret skal ivaretas når det utformes gode bekkekryssinger under bakken. Dette skal gjøres av Bane Nor i samråd med Fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ysseelva er en av de mange bekker i Verdal som tradisjonelt er et viktig gyteområde for sjøørrett.