1. mai-markering

«Vi vil alltid ha bruk for en felles dag til å markere våre kampsaker!»

Les Ståle Knoff Johansen, klubbleder ved Verkstedklubben Kværner Verdal, sin 1. mai-appell.

  Foto: Kristin Heggdal

Nyheter

«Verdal, gratulerer med dagen, og takk for invitasjonen til å si noen ord på denne viktige dagen!

1 Mai er arbeidskvinner og menn sin dag, gitt til oss av våre fagforeningskamerater gjennom kamp for et felles mål om et liv i likeverd og solidaritet. Vi har fått dagen, av andre som måtte kjempe for den.

Den gangen var det ikke var noen selvfølge å ha en velferdsstat!

Den gangen da fravær på grunn av sykdom ble straffet med trekk i lønn, og sykelønnsordning ikke eksisterte!

Den gangen da midlertidige ansettelser var reglen, og ikke unntaket.

Den gangen da løsarbeidersamfunnet regjerte.

Den gangen da en verdig alderdom var forbeholdt de rike.

1 Mai er fortsatt under press fra høyrekreftene. De BLÅ-BLÅ med Høyre og FrP ønsker å fjerne dagen, de sier at 1. Mai har utspilt sin rolle, at det er avleggs å gå i tog, lage paroler og holde appeller. Ut fra respekt for de som måtte kjempe for 1. Mai må vi gjøre det vi kan for å beholde dagen. 1. Mai har på ingen måte utspilt sin rolle, den er like aktuell som før. Klassekamp ført av de før oss, la grunnlaget for den Norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten. Det er vår plikt å forsvare dette de før oss har skapt for fremtidens arbeidsfolk.

Det er ingen som selger snøskofflen når våren kommer, det kommer alltids en vinter! Slik er det også med 1 mai, vi vil alltid ha bruk for en felles dag til å markere våre kampsaker!

Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage sin konflikt med arbeidsgiver viser at 1. mai er like aktuell nå som den gangen den ble etablert!

Den BLÅ-BLÅ regjeringen har brukt sin tilmålte tid i regjering med stor presisjon. De har liberalisert arbeidslivet gjennom radikale endringer i arbeidsmiljøloven. Negative endringer som åpning for mer bruk av midlertidig ansettelser, utvidet overtidsregler, og angrep på normalarbeidsdagen. Og de er ikke ferdige ennå.

En annen sak for de BLÅ-BLÅ er at helsevesenet har og vil bli utsatt for mer privatisering. Og mange hevder det er positivt, fordi i det private helsevesenet opplever de ikke ventelister. Grunnen til det er at de private helsevesen ikke bruker ressurser på utdanning av fagpersonell eller forskning på både sykdommer og medisiner! De tar ikke ansvar for alle typer helseplager, men konsentrere sin butikk rundt få og spesialiserte oppgaver som gir mest profitt, og deres virksomhet er finansiert av det offentlige «våre skattepenger».

Er en skulder eller kneoperasjon mislykket under behandling i det offentlige helsevesenet, kan de nekte å ta i mot pasienten. Da er pasienten det offentliges ansvar. Med en slik modell er det lett å drive butikk innen helsevesenet med gode resultater og uten ventelister.

Nå er de BLÅ-BLÅ med venstre på laget inne i en ny stortingsperiode som gjør at vi får 4 nye år med omfordelingspolitikk fra de som har minst til de som har mest!

Det er streik i Elvebakken barnehage.

Som nevnt i innledningen, er Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage i streik.

I Trønderavisa den 17. april kunne vi lese at barnehagen hadde et driftsresultat i 2015 og 2016 på henholdsvis 950 000 og 820 000 kroner. I 2016 ble det også utbetalt et utbytte på 200.000 kr. og overføringer til egenkapital de to årene var på drøyt 1,1 millioner kroner. Og mye av dette er finansiert av offentlige midler, våre skattepenger.

På grunn av streiken har det blitt mye fokus på ledelsen i barnehagen i media den siste tiden, og vi har fått et innblikk i holdningene som eierne har til sine egne ansatte.

Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage fører en viktig kamp for grunnleggende rettigheter. Kravet til de streikende er trygghet både i arbeidslivet, men også for pensjon. Den beste garantien for denne tryggheten er tariffavtale. Eierne av Elvebakken barnehage ønsker ikke at de ansatte skal ha denne tryggheten tariffavtalen gir.

I følge Trønderavisa innvilget ledelsen i barnehagen seg selv 200 000 i utbytte i 2016, og lønnsøkning i 2017. Men det er ikke hun som har skapt verdiene.

Det er det fysiske arbeid som skaper verdier i Elvebakken barnehage.

Og arbeidet består i mere enn bare et plaster på ett skrubbsår eller et bleieskift. De ansattes hverdag er å gi barn omsorg, trygghet og inspirasjon. Følge opp barnas sosial utvikling slik at lek, livsglede og utforskertrang kan utfolde seg.

Men arbeid består også i å hjelpe barn som har mer spesielle behov enn andre. Det tyngste arbeidet må være når de ser signaler på at ting ikke er som de skal være hjemme.

Verdiene i Elvebakken barnehage skapes av ansatte med nødvendig kompetanse som passer på fremtiden "våre barn ". Ansattes arbeidsinnsats er verdiskapingen som går til utbytte og lønnsøkning til leder. Svaret fra leder er å true med å legge ned driften av barnehagen, det er ansvarsfraskrivelse det.

I media får man også inntrykk av at ledelsen ved barnehagen har tatt i bruk andre ressurser for å holde barnehagen åpen. Hvis det er tilfelle at de bruker egen slekt til å utføre de streikendes arbeid, så er det streikebryteri.

Fagbevegelsen er en allianse, og når fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage er ute i streik, er vi alle i konflikt. Et angrep på medlemmer i et LO-forbund er et angrep på opparbeidede rettigheter til alle medlemmer i LO.

Til de steikende vil jeg si at dere kjemper for tariffavtale, noe som mange dessverre tar som en selvfølge! Jeg er stolte av å være i samme bevegelse som dere, "sammen er vi sterke".

Lykke til videre i kampen for tryggheten en tariffavtale gir.

ACER EUs tredje energimarkedspakke

Den 22. mars vedtok Stortingsflertallet å gå inn for EUs tredje energimarkedspakke. Vedtaket medfører uten forbehold en innføring av samtlige direktiver og forordninger som inngår i energimarkedspakken, og Norge knytter seg til EU’s energibyrå ACER. Under behandlingen stilte Arbeiderpartiet 8 krav til regjeringen for å si ja til ACER.

I og med at kravene er stilt til regjeringen er garantiene verdiløse, hvis noen har mulighet til å gi slike garantier vil det være EFTA-domstolen.

Før stortingsvalget 2017 fikk vi forsikringer om at handlingsrommet i EØS-avtalen skulle utredes og brukes. Vi ser nok en gang at handlingsrommet «vetoretten» er et verktøy som verken regjeringen eller stortingsflertallet ønsker å benytte seg av.

En samlet fagbevegelsen, en rekke politiske partier, flere fylkesting og organisasjoner har sagt nei eller har krevd behandlingen av ACER utsatt.

Stortinget har med alminnelig flertall vedtatt suverenitetsavståelsen og satt Grunnlovens § 115 og dens krav om tre fjerdedels flertall til side. Selv om enkelte hevder at dette ikke hadde noen betydning da avstemningen viser at over tre fjerdedel stemte for ACER, så er det feil å tilsidesette grunnloven i behandling av saker der vi avgir suverenitet. I forhold til behandling av saker i henhold til grunnlovens paragraf 115, krever det at minimum 2/3 av stortinget deltar i behandlingen, noe som ikke var tilfelle under behandlingen av ACER.

Under avstemningen om ACER er det nærliggende å tro at stortingsrepresentantene hadde pålegg om å stemme som flertallet i egen stortingsgruppe. I saker der staten gir fra seg suverenitet burde det være et krav om at den enkelte stortingsrepresentant skal stemme ut fra egen overbevisning. Da hadde de vært lojale i forhold til seg selv, folket og nasjonen, og ikke toppledelse i eget parti.

Det er ikke usannsynlig at utfallet i avstemningen ville vært en annen ved en behandling i tråd med grunnloven. Når partipisken brukes medfører det at enkelte stortingsrepresentantene må fravike egne meninger i saken. Det kan det virke som om ledelsen i de enkelte partier frykter at saken ville fått et annet utfall hvis representantene hadde stemt ut fra egen overbevisning.

Når grunnloven settes til side blir ordet grunnlov i norsk sammenheng like meningsløst som ordet demokrati i et diktatur.

Takk for oppmerksomheten og ha en fortsatt fin 1 mai!»

(Talen ble holdt under markeringen på Minsaas plass i Verdal)