Vil lage ny parkering og flytte veg i Storholmen hyttefelt

På høring til over sommerferien.

Plankart over Storholmen hyttefelt.  Foto: Verdal kommune

Nyheter

Sweco AS har på vegne av Sandvika Hytteutvikling AS søkt om endring av reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt. Planen ble sist vedtatt endret den 22. mai 2018. Plan- og byggesakssjefen sender forslaget på en begrenset høring, da det tas sikte på en enklere behandling etter plan- og bygningsloven.

Det er foreslått endringer av plankart og bestemmelser, blant annet flytting av vegtrasé bort fra strandsonen, pga. oversvømmelser; å utvide deler av eksisterende hovedankomststi til kjøreveg, og ny parkeringsplass. 52 hyttetomter får en tredje parkeringsplass, med plass til ca. 30 biler, uten at dette endrer antall parkeringsplasser pr. hytte.

Kommunen vil vurdere endringsforslaget nærmere etter høring. Fristen for å sende inn eventuelle uttalelser er 10. august.