Menighetene vil ha både Stiklestad, Innherred og Levanger

Prost Christine Waanders håper på Stiklestad som nytt prostinavn og -sete, men ser at menighetene har ulike meninger om saken.

Konstituert prost Christine Waanders håper på prostiflytting til Stiklestad for både navn og kontorplass (Arkivfoto).   Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Menighetsrådene i Sør-Innherad prosti har i sommer behandlet høringsspørsmålene knyttet til sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prosti som en del av framtidens organisering av Nidaros bispedømme. Det skjer etter at Nidaros bispedømmeråd vedtok i september i fjor å sende rapporten Ressursvurdering i Nidaros bispedømme - en rapport fra partssammensatt utvalg på høring, sammen med et skjema med høringsspørsmål til høringsinstansene. Høringsuttalelsene måtte inn før 1. juli og Sør-Innherad prosti har samlet høringsuttalelsene fra sine sokn på sikirken.no.