Her kan du lese appellen som statsministeren får i «Beatriz-saken»

Støttegruppa reagerer blant annet på at barna ikke ble hørt eller intervjuet av UDI.

Beatriz Vega Melendez har fått endelig avslag på opphold i Norge. Det er mange som mener det er et uriktig vedtak. Nå får både statsministeren og integreringsministeren en appell fra støttegruppa i Levanger.  Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Beatriz Vega Melendez har bodd her i over tjue år, men er nå utvist fra Norge, et vedtak som først ble fattet av UDI, som står fast også etter at Utlendingsnemnda (UNE) i sommer har behandlet klagen.

- Takk, Beatriz trenger dette

En takknemlig, men opprørt ektemann snakket til rundt 100 personer som aksjonerte mot at Beatriz Vega Melendez sendes ut av landet.


Det er imidlertid mange som er sterkt kritiske til måten myndighetene har vurdert denne saken. Til sammen 1746 personer har signert en underskriftskampanje og et opprop tar til orde for at vedtaket må omgjøres.  Mange er med andre ord uenige i grunnlaget for utvisningsvedtaket. Nå sender støttegruppa i Levanger en appell til statsministeren og til integreringsministeren. Den har følgende ordlyd:


Til statsminister Erna Solberg

Appell; La Beatriz få bli i Norge.

Beatriz Irene Vega Melendez mottok utvisningsvedtaket fra UNE fredag 7.sept 2018 og har frist for å reise ut innen fredag 28.sept 2018.

Støttegruppa «La Beatriz få bli i Norge» har siden søndag 9.sept samlet inn 1746 (!) underskrifter fra folk som er uenig i utvisningen og som mener at UNE/UDI ikke har tatt hensyn til barnas rettigheter iht.FNs barnekonvensjons artikkel 3. I punkt 1 står det at alle handlinger som berører barn skal barnets beste være det grunnleggende hensynet.

· Støttegruppa mener at det ikke er barnas beste at mor utvises fra Norge og Schengen i 2 år. Beatriz har bodd i Norge i over 20 år. 4 barn er født og har bodd i Norge (Trøndelag og nå i Levanger) i hele sitt liv. Norge er barnas hjemland.

· Hvis resultatet av denne utvisningen blir at hele familien flytter ut fra Norge og Schengen, resulterer det i at barna blir fratatt skolekamerater, rives opp og mister det sosiale miljøet de har. Det strider etter støttegruppas oppfatning mot barnekonvensjonen og vanlig rettsforståelse!

· Far blir kanskje nødt til å flytte til et fremmed land, skaffe seg arbeid og etablere seg på nytt for å sikre at familien kan holde sammen.

· Støttegruppa reagerer på at barna ikke ble hørt/intervjuet av UDI. Sitat fra utvisningsvedtaket: «Tar ikke stilling til om det at UDI ikke hørte barna.»

· Støttegruppa reagerer på at helsesituasjonen til (to av) barna ikke blir hensyntatt.

Støttegruppa henviser videre til UNEs konklusjon s.20 i utvisningsvedtaket:

«UNE har vurdert alle momentene som er nevnt over, og har særlig lagt vekt på at barna har vokst opp og bodd sammen med sin mor, og at hun har vært en omsorgsperson for dem hele livet. UNE mener at det samlet sett er til barnas beste at klageren ikke utvises fra Norge og Schengen-området. Samlet vurdering av forholdsmessighet og innreiseforbudets lengde UNE mener at en utvisning av klageren vil ha negativ betydning for barna. Etter en helhetlig vurdering har UNE kommet til at de hensynene som taler for utvisning må bli avgjørende.»

Støttegruppes mener at man med dette setter barnas rettigheter og barnas beste til side for å statuere et eksempel. Støttegruppa mener at barnekonvensjons artikkel 3 brytes og at det humane blir fraværende når UNE lander på utvisning. Støttegruppa beklager at UNE ikke velger å bruke skjønn og la barnas beste veie tyngst på vektskålen slik at Beatriz kunne få bli i Norge! Å statuere et eksempel blir dessverre som vinner fram.

Støttegruppa ber derfor statsministeren se på denne utvisningssaken!