Får 1,2 millioner til å hjelpe vanskeligstilte barn i Verdal og Levanger

Når foreldre er psykisk syke må ungene få hjelp.
Nyheter

I alt sju kommuner i Trøndelag får til sammen 3,335 millioner kroner i tilskudd for å utvikle forebyggende tiltak og støtte til utsatte barn og unge. Det er Barne- og likestillingsdepartementet som går inn med disse pengene nå.

Nytt i Levanger

Tilskuddene omfatter både forlengelse av prosjekter som allerede er i gang, og nye tiltak, Levanger kommune er ny i denne sammenhengen og får 850 000 kroner. Levanger kommer nå til å starte med en toårig prosjektperiode for å utvikle sin modell.

Verdal fortsetter

Verdal har fått støtte også tidligere og er allerede godt i gang med sitt arbeid rettet mot utsatt barn og ungdom. Kommunen får denne gangen 350 000 kroner.

Elin Agdestein 

Stortingspolitiker Elin Agdestein fremhever at dette er et ledd i regjeringens arbeid med å styrke tidlig innsats, gjennom forebyggende tiltak og støtte til utsatte barn og unge.

Få hjelp til rett tid

- Det er et viktig mål at barn og unge i vanskelige situasjoner skal møte et tjenestetilbud som er preget av trygghet, faglighet og stabilitet, og at de får nødvendig hjelp til rett tid.

Agdestein mener mange trønderske kommuner jobber veldig bra med å utvikle bedre forebyggende tjenester for barn og unge.

- Målet med tilskuddsordningen er å utvikle kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Det gjelder for eksempel barn av psykisk syke eller barn av foreldre som misbruker rusmiddel.

Andre kan lære

Elin Agdestein tror modellene som utvikles i Trøndelag har overføringsverdi.

- På den måten kan andre kommuner landet over kan dra nytte av det gode arbeidet som er i gang i disse trønderkommunene.

Tilskuddsordningen er i år på 27 millioner kroner. Bevilgningen til ordningen var på 24 mill. kroner i 2017. Det ble gitt støtte til 34 tiltak.

- Kommunene rapporterer at tilskuddsordningen har medvirket positivt til arbeidet med målgruppen og til kompetanseheving i kommunene, oppsummerer Elin Agdestein.