«For regionen er det viktig at Nord opprettholder sin status som universitet»

Les regionrådets brev til statsråden.

Ordfører Bjørn Iversen er en av dem som står bak uttalelsen fra Midt-Trøndelag regionråd.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

UTTALELSE FRA MIDT-TRØNDELAG REGIONRÅD OM STUDIESTEDSTRUKTURENDRINGENE I NORD UNIVERSITET


Midt-Trøndelag regionråd har forfattet en uttalelse i forbindelse med studiestrukturprosessen i Nord universitet, og har formidlet dette til styremedlemmene, men også til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Her er utspillet fra regionrådet i sin helhet:

Midt-Trøndelag Regionråd er kjent med den pågående prosessen knyttet til studiestedstrukturendringer innenfor Nord universitet. Vi har følgende kommentarer til det arbeidet som Nord universitet gjør.

Vi ser alvoret i situasjonen som NOKUT peker på med fare for å miste universitetsstatusen hvis man ikke klarer å konsentrere sin faglige aktivitet. For regionen er det viktig at Nord opprettholder sin status som universitet, og at man videreutvikler veletablerte studietilbud og lokaliseringer sammen med kommunene og regionen for øvrig. Enkelte studietilbud har spesielle lokaliserings- og infrastrukturbehov som er utviklet gjennom brede partnerskap og industrielle forutsetninger som det er viktig å hensynta. Det ligger en betydelig samlet samfunnsinnsats som har utviklet dagens lokaliseringer i vår region.

Mange andre universitet har betydelig mer i statlige overføringer enn Nord universitet. Det er gode grunner for å påstå at dette også får betydning for hva man greier å produsere av sammenlignbar forskning. Nord universitet er dessuten vesentlig yngre enn de andre universitetene, og dersom NOKUT skal få lov til å definere - og kreve at Nord universitet må øke omfanget av akademisk kompetanse og vitenskapelig produksjon så MÅ det legges til rette for overgangsperioder, og forsvarlig finansiering for å få dette er på plass. Når staten gjennomfører en reform i høgre utdanning må også staten stille opp med økonomiske ressurser som gjør det mulig å heve kvaliteten på forskning og utdanning til et slikt nivå som kreves av et universitet, og uten at dette går på bekostning av profesjonsutdanningene i- og for en hel region.

For regionrådet er det tydelig at den desentraliserte strukturen Høgskolen i Nord-Trøndelag hadde er en av hovedårsakene til at distriktene er relativt godt forsynt med den kompetansen regionens næringsliv og offentlige institusjoner har hatt behov for. Den desentraliserte strukturen har også gitt Nord universitet god kapasitet på praksisplasser. Studiestedene/campusene er utviklet i samspill mellom det offentlige, næringslivet og det frivillige i de ulike delene av regionen, og har ulike kvaliteter og fortrinn på de ulike stedene.

I Trøndelagsplanen som ble vedtatt av fylkestinget før jul 2018, stå det at «Trøndelags to universiteter gir god tilgang til kompetanse på de fleste områder, både innen utdanning og forskning. Som regional utviklingsaktør er det viktig at Trøndelag fylkeskommune bidrar til å sikre og videreutvikle dagens studiecampuser i fylket, slik at tilgangen på kompetanse i Trøndelag styrkes. Regionen må på ulike måter bidra til å utvikle kompetansemiljøene i regionen, som f.eks gjennom arbeid opp mot sentrale myndigheter for å få hevet finansieringen av Nord Universitet.»

Et universitet har andre oppgaver enn en høgskole. Ved opprettelsen av Nord Universitet la institusjonene selv til grunn at sammenslåingen skulle bidra til en bedre regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling for fremtiden. Forskning og utdanning ved universitetet skulle kjennetegnes av nærhet mellom universitetet, samfunn, offentlig sektor, næringsliv og studenter. Ved siden av at de er viktige institusjoner der de er lokalisert, er de også av avgjørende betydning for tilgangen på kompetanse for de omkringliggende kommunene. Regionrådet kan ha forståelse for Nord Universitet sitt behov for å svare ut kravene fra NOKUT om faglig tyngde, men må da samtidig få minne om at faglig tyngde også oppnås i samspill med samfunnet rundt. Fra kommunenes side ønsker vi at det i den videre prosessen blir belyst hvordan vi som kommuner og Trøndelag som region kan medvirke og bidra til at universitetets mål blir nådd.

Regionrådet stiller spørsmål ved om dagens struktur er til hinder for mulighetene til måloppnåelse i henhold til angitte kvalitetskrav.

Midt-Trøndelag Regionråd verdsetter at regionrådet nå er invitert inn til å delta på dialogmøte med Nord Universitet i slutten av januar, men er pga av de delrapportene som så langt er presentert bekymret for utfallet av denne prosessen. Vi finner det dessuten kritikkverdig at det er lagt opp til en prosess som så langt virker å ha lav medvirkning fra sentrale samarbeidsparter som ledernivået i helseforetaket og ledernivået hos Trøndelag fylkeskommune. Ikke minst på denne bakgrunn forventer vi at Nord universitet sender innstillinga til campusstruktur på høring før man fatter endelig vedtak i styret. Dette er en viktig del av samfunnsstrukturen i regionen og derfor er det viktig at saken er belyst fra alle sider.


For Midt-Trøndelag Regionråd

Ivar Vigdenes                                    Ida Stuberg                                        Bjørn Iversen
ordfører/leder                                     ordfører/nestleder                              ordfører/medlem