Meninger

Plan og tiltak for et levende Levanger sentrum

Levanger SVs oppskrift.

Sjøgata brygge planlegges av Stiklestad Eiendom.   Foto: Stiklestad Eiendom

Nyheter

Levanger Sentrum er etter mange sin mening inne i en krise som har vart i flere 10-år. Det er for lite butikker, for lite folk og for mange biler. Støvproblemene er ikke bare ubehagelig, de er et helseproblem. Samtidig med denne situasjonen, har bykjernen fått en ny sjanse med fredningen, og status som verneverdig av nasjonal interesse.

Hvilke tiltak er aktuelle eller ødeleggende for å gjøre sentrum til et attraktivt område som boområde, for kulturliv, småbutikker og nyetableringer som for eksempel konferansehotell .

Levanger SV vil:

1 Beholde åpningen mot Sundet, og dermed gå imot planene om en gjenbygging i Sjøgata. Åpning mot vann, utsikt til fjorden og med et yrende fugleliv er en kvalitet bysentra over alt tilstreber, i Levanger må vi ta vare på dette.

2 Friområdet i Nerbyen må bevares og videreutvikles som park og leikeområde. Nærliggende eldreinsitusjoner og alle som ønsker et pusterom i hverdagen kan her finne et godt rekreasjonsområde. «Jerikoparken» kan enkelt utvikles til å bli en grønn lunge for beboere og tilreisende i alle aldre med sin beliggenhet mot levangerelva og like ved et boligområde og eldresentret LBAS.

3 Det må lages en trafikk- og parkeringsplan for sentrumsområdet. Trafikken fra store boligområder på Nesset og Bruborg/Ankolm passerer i dag sentrum, og når det kommer store utbygginger på Havna blir trafikkbildet enda verre.

4 Trafikk i sentrum kan avlastes med flere og billigere minibuss/bussavganger til boligfelt rundt sentrum.Prisrabatter for barn/ungdom må innføres slik at foreldrekjøring kan reduseres.

5 For kulturlivet i sentrum vil en realisering av kino/bibliotek/aktivitetsshus være en vitamininnsprøyting.

Det må bygges med parkering i underetasjen bundet sammen med parkering under nedre torg.

6 Busstrafikken gjennom Elvegata og inn til jernbanestasjon må flyttes til Jernbanegata. Gateparkering i Jernbanegata fjernes. Sykkelfelt markert i kjørebanen markert i begge retninger.Det gjør det mulig med innkjøring til parkering under kino/bibliotek, og at garasjene i Elvegata kan stå der de er.

7 SV har fått gjennomslag for utredning av parkeringsanlegg på Løvåssagtomta. En realisering av dette med en gangbru over jernbanen mot Sykehuset kan hindre at øverbyen ender opp som en stor parkeringsplass.

8 Planene for boligbygging og næringsutvikling på havna må komme ut av det blindsporet den har vært i over en lang periode.

9 Med tanke på planene for videre utvikling for Nord Universitet på Røstad, må eventuelle planer for nye boligfelt inne på området som Statsbygg eier, stoppes. SV tapte for det politiske flertallet og utbyggerne forrige gang, nå må det skapes en forståelse for at dette er et område som må sikres for framtidig universitetsutbygging. Det vil styrke sentrum som en attraktiv studentby.

10 Støvplagene i Sentrum må erkjennes som et helseproblem. Regelmessig spyling av gatene vil redusere støvplagene.

11 Kunst og kulturarv kan bli en ressurs i byutviklingen. Dette kan gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Levanger kan bli en foregangskommune for sammenhengen mellom kunst, kulturarv og klima. Gerhard Schøning skrev om den avanserte grønsakdyrkinga i Levanger sentrum i 1774.

12 "Folk treng hus og hus treng folk". Tomme lokaler skjemmer bybildet, nå er det på tide at de som eier lokalene og potensielle leiere blir enige om akseptable leieforhold. Det kan vises til nasjonalt prosjekt "Ledige lokaler" med godt resultat i Arendal, Lærdal og Tromsø. Kommunen kan ta initiativ til et møte med Handelstanden, velforeninger, kulturlivet og andre interesserte for dialog og løsninger. Ungdomsklubben må få økonomi til å holde åpent fredags- og lørdagskvelder.

Gunnar M. Løvås, Victoria Skjønhaug, Kaja Skårdal Hegstad, Christer Lajord, Jostein Trøite

Listekandidater for Levanger SV