Budsjettpostene som vedrører Levanger og Verdal

Nye veier skal bygge ny E6 mellom Skatval og Vassmarka i Åsen. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår.  Foto: Nye Veier

Nyheter

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram mandag formiddag. Her er forslagene som i sterkest grad berører vårt område.

Samferdsel

Vei

E6 Ranheim – Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommune

Nye Veier AS har ansvar for utbyggingen. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. Ranheim – Åsen er et viktig prosjekt for å sørge for trygg og god vei nordover fra Trondheim. Byggestart planlegges årsskiftet 2019/2020 med ferdigstillelse 2025/2026.

Jernbane

Trønder- og Meråkerbanen: Delelektrifisering, Trondheim og Stjørdal kommuner

Regjeringen setter av 100 millioner kroner til oppstart av delelektrifiseringen. Prosjektet foreslås startet opp med en kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner. Dagens trasé fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til henholdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen) skal elektrifiseres.

Trønderbanen: Planlegging for to tog i timen, Melhus og Steinkjer kommuner

Regjeringen setter av 41 millioner kroner til å videreføre planleggingen av tiltak som er nødvendig for å innføre to tog i timen på strekningen Melhus–Steinkjer. I tillegg planlegges det togparkerings- (hensetting) og plattformtiltak for å kunne ta imot nye tog på Trønderbanen.

Trønder-, Meråker- og Rørosbanen: Tiltak for nye tog

Regjeringen setter av 92 millioner kroner til planlegging og bygging av togparkering (hensetting) og plattformtiltak. Dette er nødvendig for å kunne ta imot nye tog på Trønderbanen, Meråkerbanen og deler av Rørosbanen. I alt skal det leveres 14 nye togsett. Første togsett leveres i 2021, og deretter leveres ett togsett hver fjerde uke.

Kunnskap og utdanning

Regjeringen foreslår:

å øke bevilgningen til Nord universitet med til sammen 10,9 millioner kroner som skal gå til følgende tiltak:

- 20 nye studieplasser (0,9 mill. kr) hvorav 10 plasser går til campus Steinkjer

- struktur i universitets- og høyskolesektroen (5 mill. kr)

å styrke fagmiljøene i sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning og språk (5 millioner kroner).

Klima, vern og miljø

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen foreslår å bevilge 8,5 millioner kroner til villrein. Dette skal blant annet gå til å opprette en kvalitetsnorm for villrein, verdiskaping i villreinfjella og til konkrete tiltak i villreinområdene.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Det skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter.

Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltak som er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Arbeidet er foreslått styrket med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasats, i 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Det er lagt inn 5 millioner kroner på landsbasis til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Dette innebærer en varig finansiering av en økt innsats i lakseoppsynet.

Kultur

Museum

Regjeringen foreslår å bevilge 1,7 millioner kroner til Stiklestad Nasjonale Kultursenter for å videreutvikle museets konsept Talerstolen Stiklestad og styrke museets arbeid med mangfold og inkludering.

Film

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Midtnorsk Filmsenter og Filminvest AS vil øke som følge av dette.

Kommunene i Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2019. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent.

I Trøndelag har 24 av 38 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Flatanger kommune med 6,2 prosent, mens Osen kommune har lavest vekst med 0,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

For Levanger anslås veksten til 3,7 prosent og for Verdal 1,5 prosent.

Mer om Trøndelag finner du her