Verdal takker nei til bedriftsetableringer

Ørin sør grenser mot Fættaskogen. Ørin Nord ligger i motsatt ende på bildet. Arkivfoto 

Nyheter

Årsaken er mangel på industriareal. Samtidig ligger uavklarte spørsmål knyttet til Ørin Sør og Nord. Dette er bakteppet når formannskapet blir orientert om utviklingen av Ørin nord.

Bare 18 dekar igjen

I mange år har det vært snakk om og utredet hva som skal og bør gjøres på Ørin nord. Det er åpnet opp for utvidelse av industriområdet Ørin – både nord og sør.

Per dato er det bare 18 dekar med industriareal igjen på Ørin (sør).

- Kommunen har i senere tid måtte takke nei til flere bedriftsetableringer på grunn av arealknapphet. Senest en forespørsel i september om 40 daa, heter det i saksutredningen som legges fram for politikerne.

Kommunestyret vedtok 27. mai å inngå kontrakt om feste av nærmere 85 daa av en eiendom på Ørin sør. – Den er avgjørende viktig for den videre utvikling av Verdal industripark, skriver saksbehandler Øystein Kvistad.

I alt planlegges det utvidelser for cirka 200 dekar på sørdelen av Ørin. Dette møter imidlertid motstand, blant annet fra blant andre beboere på Færra som ikke ønsker inngripen i Fættaskogen eller bruk av dyrka mark.

Areal under vann

På den andre enden av industriområdet, Ørin Nord ligger et areal delvis under sjø på nærmere 250 dekar. Utfordringene her er de store kostnadene med å opparbeide området og fylle opp sjøområdet med overskuddsmasse. Både eksterne og kommunens egne folk har regnet på dette, med anslag som har variert fra 120 til 140 millioner kroner.

Dette har igjen ført til kritiske merknader om at en utbygging av Ørin nord har vært basert på antakelser mer enn dokumenterbare beregninger.

145 millioner – i beste falll

Våren 2018 inngikk Verdal kommune en avtale med Trondheim Havn IKS. Gjennom et prosjekt er det sett på utvikling av Ørin nord og vurdert kostnader ved gjennomføring av prosjektet. Det oppsummeres med at Ørin nord kan realiseres i fullskala for nærmere 145 millioner kroner.

«Dette er best case, som blant annet innebærer en begrenset el-utbygging», påpekes det i saksutredningen. «Worst case med kjente priser varierer fra 183 til 279 millioner kroner, der variasjoner på nærmere 100 millioner utgjøres av forskjellen i transportform/oppfyllingsmetode».

I orienteringen vil lokalpolitikerne også få høre at en trinnvis utbygging vil begrense behovet for store kostnader. Et første trinn skisseres å kunne ha en utviklingskostnad til anslagsvis 70 millioner kroner.

Forskjellig behov

Det fremheves at at Ørin sør og Ørin nord tilfredsstiller ulike behov og bør tilrettelegges for ulike typer industri. Førstnevnte er typisk «blue collar» (blåsnipparbeider) og sistnevnte prioriteres for en tyngre type industri med definerte og tydelig uttalte havnebehov.

En blåsnipparbeider utfører manuelt eller teknisk arbeid, som i en fabrikk eller i tekniske vedlikeholdsfag, i motsetning til en hvitsnipparbeider som utfører ikke-kroppslig arbeid vanligvis bak et skrivebord.

Rådmannens forslag til vedtak i saken er at «undervegsrapport tas til orientering».