Sengepost ved barne- og ungdomspsykiatrisk stenger. Ansatt er smittet.

Sykehuset Levanger må stenge sengeposten ved BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk) etter at det ble påvist koronasmitte hos en ansatt.   Foto: Erlend Aune

Nyheter

Sykehuset Levanger må stenge sengeposten ved BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk) etter at det ble påvist koronasmitte hos en ansatt. To pasienter og 25 ansatte er sendt i hjemmekarantene, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Han har sendt ut dagens statursrapport fra helseforetaket: Sykehuset Levanger har en pasient med påvist smitte som mottar respiratorbehandling og en smittet pasient som er lettere syk er isolert på sengepost.

Sykehuset Namsos har fortsatt ingen innlagte pasienter med påvist smitte. En pasient som var i hjemmekarantene er innlagt og testet. Vedkommende ble akuttinnlagt grunnet andre sykdomssymptomer enn mistanke om koronasmitte.

Avdeling ved BUP er stengt

– En av våre ansatte tilknytte sengepost BUP Levanger følte seg syk forrige uke og gikk hjem før helgen. Vedkommende ble testet og vi har nå fått bekreftet smitte. Dermed måtte sengeposten stenges tirsdag ettermiddag. To innlagte pasienter er utskrevet og sendt i hjemmekarantene. Avdelingen har hatt dialog med pårørende og fastlegene er informert. På grunn av den oppståtte situasjonen er 25 ansatte sendt hjem og sengeposten stengt inntil videre, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. karlsen.

Dermed har Helse Nord-Trøndelag drøyt 50 ansatte ute i karantene. Pr. nå er det sengeposten ved BUP i Levanger som er berørt i en slik grad at deler av avdelingen er stengt. Deler av det polikliniske tilbudet kan fortsette.

– Det er for tidlig å konkludere med om flere deler av BUPs aktivitet kan bli berørt. Smittesporing pågår og vårt smittevernteam følger om enheten. Forhåpentligvis slipper vi å sende flere ansatte hjem, sier kommunikasjonssjefen.

Føde- og barselavdelingen skjerper besøkskontrollen

Konstituert klinikkleder for kvinne, barn og familie - Randi Brenne Dreier, opplyser at avdelingene i levanger og Namsos fra i dag har valgt å innskjerpe besøkskontrollen.

- Både fødende, mor og barn er i en sårbar situasjon og vi har kommet til at det er påkrevet med ytterligere tiltak for å redusere smitterisikoen. Tiltakene gjøres for å beskytte mor, barn og ansatte. Ingen er tjent med at vi får en situasjon med smittede pasienter eller ansatte, sier klinikklederen.

Fra 17. mars gjelder følgende tiltak ved føde og barsel:

  • Ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på føden kveld og natt
  • Ledsager kan være med når mor er i aktiv fødsel, men ledsager kan ikke være med hvis mor blir innlagt til observasjon ved fødeavdelingen.
  • Ledsager kan ikke være med på igangsetting av fødsel før mor er i aktiv fødsel. Avdelingen vurderer individuelt med tanke på reiseavstand mellom sykehus og hjem.
  • Det er ikke anledning for ledsager å være med på keisersnitt.
  • 'Ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.  Føde- og barselavdelingen ellers stengt for alle besøkende.
  • Ledsager med luftveisinfeksjons-symptomer kan ikke komme inn på sykehuset, og dermed heller ikke være med på fødsel. I tilfelle kan mor velge en annen ledsager å ha med under fødsel, men ikke på barsel.
  • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Vi ønsker at nyfødtscreening er tatt av barnet før man reiser hjem fra barsel (tidligst etter 48 timer), dette for å begrense antall polikliniske besøk.
  • Det er ikke anledning til å forlate barsel før hjemreise.
  • Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen.

– Vi ber om forståelse for innføring av tiltakene og beklager ulempene det medfører for berørte. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødsel og barseloppholdet så godt som vi kan, sier klinikkleder Randi Brenne Dreier.

Avdelingene oppfordrer gravide og partner som sitter inne med spørsmål i forbindelse med fødsel, tar kontakt med fødeavdelingene på telefon. Sykehuset Levanger 74 09 82 36 og Sykehuset Namsos 74 21 57 00.

Klinikk for psykisk helsevern reduserer aktiviteten

I tillegg til at den somatisk planlagte aktiviteten trekkes ned, arbeider også Klinikk for psykisk helsevern med å redusere sin aktivitet.

– Vår klinikk har blant annet valgt å skrive ut elektive pasienter, deriblant pasienter med rusproblemer, og vi trekker ned aktiviteten i poliklinikker og annen planlagt aktivitet. Dette er nødvendig for at vi sammen med resten av sykehusorganisasjonen skal kunne håndtere en krevende situasjon. Frigjort personell fra vår klinikk må også bidra i klinikker om berøres mest av koronakrisen, sier klinikkleder Arnt H. Moe.

I forkant av utskriving og stenging av sengeposter, er det gjort grundige individuelle vurderinger.

– Våre spesialister og behandlerteam har vurdert nøye hver enkelt pasients tilstand før utskriving. Dette er en sammensatt gruppe som trenger ulik oppfølging. Ingen er utskrevet uten at vi mener det er faglig forsvarlig, sier avdelingsleder Torunn Aurstad ved Sykehuset Levanger.

– Samtidig beklager vi situasjonen som har oppstått og at en rekke pasienter har fått avbrutt sine planlagte behandlingsløp. Vår målsetting er at de pasienter som har behov kan gjenoppta behandlingen når forholdene ligger til rette for det.

– Pasientene, hjemkommune, fastlege m.m. ble varslet om mulig framskyndet utskriving så tidlig det lot seg gjøre, og avdelingen har avtalt individuell oppfølging med hver enkelt bruker av våre tjenester. De som er utskrevet følges opp også etter utskriving sier Aurstad.

Brukerorganisasjoner har overfor Helse Nord-Trøndelag uttrykt bekymring i forhold til at klinikken skriver ut pasienter og reduserer aktiviteten.

– Personer med rusmiddelproblemer har som alle andre individuelle behov, også med tanke på oppfølging og tiltak etter utskrivelse. Noen tilhører en utsatt gruppe med tanke på både smitterisiko og oppfølging av sentrale anbefalinger. Dette er forhold vi forsøker å ta hensyn til. Der det er nødvendig er som sagt både pårørende, hjemkommune og fastlege varslet og informert om at pasienten er utskrevet, sier avdelingsleder Aurstad.

Klinikk for psykisk helsevern og rus har normal beredskap, og dersom det er behov vil personer med behov for akutt hjelp og oppfølging få bistand.

– Selv om vi tar ned aktiviteten og tilbudet, viderefører vi klinikkens beredskap. Blir en person innskrevet vil de selvsagt få nødvendig helsehjelp, understreker klinikkleder Arnt H. Moe.