Her er planen - slik skal bygda sikres mot flom

De grønne områdene i dette kartet viser arbeidene som skal gjøres for å flomsikre Vuku sentrum. Ekerbekken, opp til høyre i kartet, skal erosjonssikres. Den eksisterende kulverten forlenges (gul strek) til undersiden av fossen. Mot elva, i grønt, skal det anlegges en stor flomvoll. Foto: Norges Vassdrags- og Energidirektorat