Avvikler Trønderhallen som sted for utdeling av selvtester

foto