Rykket ut til trafikkulykke - person fastklemt

foto