I 2013 anmeldte NAV 35 personer i Nord- Trøndelag for å ha svindlet til seg nærmere 4 millioner kroner. Det kommer fram i en pressemelding fra Nav.

I Nord- Trøndelag er flest anmeldt for svindel av dagpenger. NAV har anmeldt 21 personer for å ha svindlet til seg i overkant av 2,2 millioner kroner av denne stønaden. Det er en økning på i overkant av 300 000 kroner fra 2012.

Effektive kontroller

Antall anmeldelser av sykepenger og arbeidsavklaringspenger har også økt fra 2012. På disse områdene er økningen på nærmere 700 000 kroner.

– Storparten av sakene avdekkes via registersamkjøringer. Vi er også blitt bedre og mer effektive i utredning av saker der det foreligger mistanke om trygdesvindel, sier fungerende avdelingsdirektør i Nav Kontroll Midt-Norge, Gaute Øren.

Melder ikke fra om arbeid

30 av de som ble anmeldt i Nord- Trøndelag er mistenkt for å ha jobbet uten å melde ifra til Nav samtidig som de mottok dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon.

– Vi forsøker å rette vår kontrollvirksomhet mot risikosaker. Velferdssystemet er et tillitsbasert system, og det er viktig å avdekke svindel for å opprettholde tilliten, sier Øren.

Store beløp

De største enkeltsakene som er anmeldt gjelder svindel av sykepenger for nærmere 340 000 kroner, og en uføresak for nærmere 320 000 kroner. I begge sakene har personene gitt feil opplysninger til NAV om egen arbeidsinntekt.

Straffes hardt

Som hovedregel vil trygdesvindel over 85 000 kroner straffes med fengsel. I desember ble et samboerpar fra Stjørdal dømt til fengselsstraff i tingretten. Kvinnen ble dømt til 8 måneder fengsel for svindel av ulike stønader som enslig forsørger hvor NAV hadde utbetalt 713 000 kroner. Samboeren ble dømt til 5 måneder fengsel for medvirkning.