Mens NTE-utbyttet har stupt, punger Trønderenergi ut tre ganger så mye