Innherred samkommune foreslår å opprettholde kravet om forretning i førte etasje i de fleste områdene. Samkommunen begrunner dette med at handel og næring er viktig for å oppnå en positiv byutvikling.

I tillegg foreslås det at det åpnes for bolig over første etasje for noen eiendommer hvor det i dag er ren næringsregulering.

Tror utviklingen kan snu

Saken er reist fordi flere av gårdeieren i Levanger sentrum som eier bygårder hvor første etasje i dag er regulert til forretning, kontor ønsker omregulering til boligformål. Dette fordi det har vært vanskelig å få leid ut lokalene til næring. Det har resultert i at mange lokaler står tomme.

Samkommunens saksbehandler er ikke umiddelbart enig i en slik påstand. De har tro på at utviklingen i Levanger sentrum kan snu.

Vi har i den senere tid sett en positiv trend for næringsaktivitet i Levanger sentrum og har stor tro på at denne positive trenden vil fortsette. Trehusbyen har potensiale til å bli et varemerke og en arena som trekker folk og aktivitet til sentrum. Næringsvirksomhet er viktig for å skape et attraktivt og levende sentrum og det er etter vår vurdering riktig å tilrettelegge for at den positive trenden som nå er på gang kan fortsette.

Gårdeiere ville ha oppmyking, får nei

En del gårdeiere i sentrum har i behandlingen av saken bedt om å få disponere førsteetasjen til boligformål. Dette gjelder blant annet flere gårdeiere i Sjøgata, på siden mot sundet. Dette gjelder Sjøgata 1, 2, 11B, 15 og 17.

Eiendommene langs sundet ligger alle i ytterkant av  sentrumskjernen. Vi mener imidlertid at det er riktig at det beholdes næringsvirksomhet bryggene ned mot Sundet. Bolig i 1. etasje i strandsonen mot Sundet kan virke privatiserende i forhold til den offentlige bruken av området.

Ola S. Storaker som eier flere bygg i Håkon den godes gate har også fremmet ønske om at kravet om forretning i første etasje skal fjernes. Også her vender samkommunen tommelen ned:

Eiendommene som Storaker eier ligger sentralt i forhold til det som oppfattes som kjernen av Levanger sentrum. Vi mener det er viktig med næringsvirksomhet i denne delen av sentrum og vil foreslå at kravet om forretning, kontor i 1. etasje beholdes for disse eiendommene.

Samme svaret er gitt Sissi Strømsøe Johansen og Gunvor Galaaen som eier Kirkegata 35.

Eiendommen ligger sentralt i Kirkegata hvor det i dag er flere omkringliggende forretninger. Vi vil foreslå at denne eiendommen fortsatt skal ha krav om forretning, kontor i 1. etasje.

Med en huseier får medhold

Karin Skogen, ssom også har gård i Håkon den gode gate, har fått medhold i den delen av eiendommen som vender mot Holbergs gate:

Eiendommen ligger i utkanten av sentrum hvor det er mye boligbebyggelse i dag. Det foreslås at det tillates boligbebyggelse i 1. etasje for delen av eiendommen som vender mot Holbergs gate, heter det i saksutredningen.

Plan og utviklingskomiteen skal behandle forslaget onsdag.