Hvert døgn kjører det i gjennomsnitt mellom 6000 og 8000 bilerpå Havnevegen, og den voldsomme trafikken fører hver morgen og ettermiddag tilkø og mye venting. Ordfører Bjørn Iversen har lenge forsøkt å få bedretsituasjonen, men fylkeskommunen, som eier veien, har ikke vært villig til åprioritere strekningen. Utbedring av Havnevegen er et prosjekt som står på enventeliste, noe som i praksis betyr at det kan ta mange år før noe skjer. For åfå fortgang i saken har ordfører Bjørn Iversen og leder for teknisk drift BårdKotheim gått i bresjen for at kommunen skal forskuttere utbyggingen avHavnevegen.

– Det er jo så ille at bedrifter må forandre på arbeidstiden forå unngå kø, og sånn går det ikke an å ha det, sier Iversen.

15 millioner avsatt

Nå ser det ut til å bli en løsning hvor det bygges ny rundkjøringpå østsiden av broen som går over E6. Iversen og Kotheim var i møte medsamferdselsråd på fylket Tor Erik Jensen og vegvesenet sist fredag, ogsamferdselsråden gikk inn for at Verdal Kommune kan forskuttere utbyggingen ogfå tilbakebetalt utbyggingen av fylket senere. Saken må riktignok vedtas avfylkesrådet og kommunestyret, men Iversen kan ikke se for seg at det skal værenoe problem. Vegvesenet har nå gått i gang med å planlegge prosjektet til enkostnadsramme på 15 millioner kroner.

– Vi har et håp om at 15 millioner er så mye at det kan blipenger til å bygge et ekstra kjørefelt mellom den nye rundkjøringa ogHolbergkrysset også. Det kan være et kjørefelt som skifter retning etter somhvilken vei rushtrafikken går, sier Iversen.

Bedre trafikkflyt

Planen om et ekstra kjørefelt mener Iversen det er realistisk åfå til. Da rundkjøringen på vestsiden av E6 ble bygget for noen år siden komregningen på fem millioner, og selv om det har skjedd en viss prisoppgang sidenda så mener Iversen at de femten millionene som er satt til Havnevegen børkunne dekke et ekstra kjørefelt.

– Vi tror disse tiltakene vil bedre situasjonen mye. Når detkommer rundkjøring så slipper biler som kommer fra sentrum og som skal nordoverå krysse veien, og det vil gi mye bedre flyt i trafikken, sier Iversen.

Hvis den politiske behandlingen går uten noen vanskeligheter,håper Iversen og Kotheim at arbeidet kan starte opp neste sommer.