Innherreds Folkeblad Verdalingen satte stilte i fjor høst spørsmål rundt bruken av skjønnsmidlene kommunen årlig blir tildelt som følge av utfordringer knyttet til rovdyr.

Senterpartiet foreslo tiltak

Det førte til en større sak om håndteringen av rovdyrproblematikken i kommunen, og Senterpartiet kom opp med flere forslag til tiltak. Disse tiltakene ble etter hvert bakt inn i en sak som i budsjettmøtet før jul ble vedtatt oversendt formannskapet.

Det ble samtidig vedtatt å bruke de tildelte midlene for 2014 og fremover til konkrete tiltak, istedet for at skjønnsmidlene forsvinner inn i den totale driften til kommunen som de har gjort til nå.

Lokalt fond på 175.000 kroner

Allerede i formannskapets første møte på nyåret, kommende torsdag, legger rådmannen fram et forslag om å bruke 175.000 kroner til et lokalt fond for rovdyrtiltak. Rådmanne går også inn for at formannskapet vedtar å igangsette et interkommunalt prosjekt for effektiv skadefelling av bjørn. Fylkesmannen bes ta initiativ på samme måte som i sørfylket.

– Antall sau på utmarksbeite er fordoblet de siste ti årene, og vi er nå den største sauekommunen i fylket med over 12.000 individer på utmarksbeite, påpeker saksbehandler Trond Rian.

Økte bjørnetap

I snitt har tapet de siste ti årene ligget på rundt ti prosent. Det er krevende nok, og enkelte saueeiere har opplevd langt større tap.

Gaupa og bjørnen har stått for omlag 15 prosent hver seg, kongeørn for en mindre prosentandel, mens jerven beviselig har stått for nesten halvparten av tapet, og dessuten etter alt å dømme står for store deler av de resterende 20 prosentene kategorisert som uspesifisert fredet rovvilt også.

I fjor tyder imidlertid foreløpige tall på at tap til bjørn ble nærmere 30 prosent.

Ikke så mye handlingsrom

Saksbehandleren poengterer at kommunen ikke kan påvirke hvor mange rovdyr som kan felles.

– Vi kan bare gi uttalelser til planer og henvendelser om uttak. I forhold til jerv er vi ene og alene prisgitt forutsetninger utenfor kommunalt handlingsrom, konstaterer Rian.

Bjørn beste mulighet

Da er det mer handlingsrom i forhold til bjørn.

– Det er uttak av bjørn som kommunale fellingslag særlig kan påvirke, påpeker Rian.

De 175.000 kronene som foreslått avsatt på fond kan brukes til innkjøp og opplæring av en spesialhund for bjørnesøk, noe som kan koste inntil 100.000 kroner. Støtte til utstyr for lisensjakt på jerv er også et aktuelt formål.

Kommentarer til Senterpartiet

Rådmannen har også tatt seg tid til å kommentere de konkrete problemstillingene og ønskene Senterpartiet satte opp da de fremmet sin interpellasjon i kommunestyret.

Rask melding og utrykning:

Responstiden er allerede lav med tanke på at dette er mannskap uten bereskapsplikt. Staten stiller strenge krav til SNO om dokumenterte kadaver, noe som gir tidstap og øker sjansen for at rovdyrene skremmes bort.

Aktiv på søknader om midler til hundetrening og trening av jegere:

Samkommunen har søkt på kurs til hundeekvipasjer hvert år uten å bli prioritert før i fjor.

Færre og mer profesjonelle jaktlag:

Det er en veg å gå, og forslaget til vedtak tar inn over seg det.

Skadefellingstiltak utenfor lisensjakta:

Skadefellingstillatelse kan være vanskelig å oppnå i lisensjaktperioden slik det håndheves.

Bruk av helikopter:

Dette brukes til frakt av jegere ved behov. På sommeren er det vanskelig å søke med helikopter på grunn av vegetasjon, men SNO kan bruke det ved uttak av bjørn på vårsnø.

Det bør holde med fotodokumentasjon fra erfarne gjetere og saueeiere:

Dette ble framlagt fra kommunen på rovviltmøtet i Leksdal. Fellingstillatelsene utskrives kjapt, men det er mulig å lempe på kravene til dokumentasjonen ved gjentakende skader og lite skadefelling.

Innkjøp av viltkamera, jervkasse og annet jaktutstyr:

Naturforvaltningen har til nå ikke hatt skjønnsmidler å bruke. Utstyret kan være aktuelt, men må vurderes ut fra mange ulike tiltak.

Ja-holdning og videresending av alle søknader om uttak:

Kommunen avstod i fjor høst fra å søke og jakte etter rovviltskader. Næringen, som kan søke, søkte heller ikke, men klagde etterpå på at kommunen ikke hadde søkt.

Hele saksfremlegget kan du lese her, med blant annet en mer detaljert forklaring på det siste punktet.