Lokalpolitikere kan sette en stopper for fastlegenes reservasjonsrett i forslaget fra helseministeren. Det mener KrFs gruppeleder i Oslo, Erik Lunde.

Det eropp til kommunene selv å bestemme om de skal inngå avtale om reservasjonsrettfor leger som har fastlegeavtale med kommunen. Kommunene har adgang til å inngåslike avtaler, men ikke plikt, skriver VårtLand.

- Ideologisk slagmark

Det fårgruppeleder i Oslo KrF til å rope et varsku. Han ber nå stortingstoppene iHøyre, Frp og KrF om å reagere.

– Det viser seg at Høie lar det være opp til hver enkeltkommune om de vil innføre en reservasjonsadgang for leger eller ikke. Da er detstor fare for at han gjør norske kommuner til en ideologisk slagmark, advarerLunde.

Helseministerenbekrefter overfor avisen at det er opp til hver enkelt kommune å innførereservasjonsrett.

– Det som har vært viktig for meg, er å få et regelverk somsikrer pasientene sine rettigheter i de kommunene som inngår denne typeavtaler. Det har også vært viktig å få en oversikt over hvilke leger som harinngått en reservasjonsavtale, sier Høie.

Felles praksis

Haninnrømmer også at enkelte kommuner kan komme til å si nei av politiske grunner.

Lundefrykter at dette vil føre til at så mange kommuner vil gjøre nettopp dette athele avtalepunktet mellom regjeringspartiene og KrF i praksis vil bli uthulet.

– De tre partiene må snakke sammen. Det er bedre at debestemmer seg for en felles praksis enn å gjøre kommunene til en slagmark,mener Lunde. (©NTB)