– Kommunen foregriper begivenhetenes gang når de inngår i makeskifte-forhandlinger før høringen er avsluttet, sier Hansen.

Etter at planene om utbygging på Elverhøy ble kjent i vår, har innvendinger kommet fra flere hold. Utbygger Elverhøy Terasse/K4 Eiendomsutvikling leverte privat forslag til reguleringsplan til kommunen. I planen ber utbygger om en omregulering av den 12 mål store tomta der litt nesten 9 mål blir utbygd og 3,3 mål bevares som friområde.

Forsalget ble sendt på intern høring før plan- og utviklingskomiteen fikk saken til behandling. I denne prosessen kom det sterke ønsker fra blant andre Frol oppvekstsenter, barnetalsperson, FAU og andre, om at dette området fortsatt bør være et naturområde og ikke utbygges. Kommunen har etter dette vært i dialog med tiltakshaver om mulighetene for å sikre deler av området som et offentlig friområde.

K4 Eiendomsutvikling fremmer nå et justert forslag som omfatter at størrelsen på det som er regulert til offentlig friområde i planen økes fra 3,3 daa til 8,1 daa. Forutsetningen for dette er at det oppnås en enighet om makeskifte med kommunen.

En god stund etter forhandlingene, og tilsynelatende enighet mellom kommunen og utbygger, får naboene si sitt i en offentlig høring.

I morgen skal kommunestyret behandle saken.

– Vi vil at hele området skal bevares som friområde, og mener at utbygging på 3-4 dekar vil legge om ikke fysiske hindringer, så i alle fall psykologiske hindringer i vegen for bruk av mindre friområder på Elverhøy, sier nabo Per Gunnar Hansen.

– Dette er, så vidt jeg vet, eneste friområde på denne sida av Levangerelva. Nå er jeg redd kommunen har sagt A og vil si B overfor utbygger, sier Hansen.

Rådmann Ola Stene mener derimot at de ferdige forhandlingene med utbygger ikke legger hindringer for reguleringa.

– Vi sikrer arealet ut fra sterke signaler fra Frol oppvekstsenter og barnerepresentanten som vil ha dette som friområde. Hvis kommunestyret vil bruke det til noe annet enn administrasjonen legger opp til, så må de bare gjøre det, sier han.