Det var i fjor høst at NorFraKalk saksøkte staten for nærmere 30 millioner kroner.

Måtte redusere

Bedriften vant fram i ESA da de klaget på de nye kvotereglene som den norske stat innførte i 2008. ESA var enig i at de var urettferdige i forhold til utenlandske konkurrenter, og staten måtte endre reglene tilbake igjen.

I tida fra de nye reglene trådte i kraft til de ble endret tilbake igjen måtte imidlertid NorFraKalk redusere produksjonen, og kunne ikke inngå langsiktige avtaler på grunn av prisusikkerhet. Dette tapet, sammen med utgiftene med å føre saken for ESA, krevde bedriften tilbakebetalt fra staten.

Brøt ikke forbud

Oslo tingrett var imidlertid uenig. I en svært innviklet og lang saksutgreiing heter det blant annet at «Retten konkluderer med at støtteordningen i 2007-loven ikke ble iverksatt da den trådte i kraft. Årsaken er at SFT, i den situasjonen som faktisk forelå med direktivets fremtidige innlemmelse, og med forbehold om ESAs godkjennelse av tildelingsplanen etter direktivet, ikke hadde kompetanse til å fatte vedtak om tildeling uten ESAs godkjennelse. Staten brøt derfor ikke iverksettelsesforbudet i statsstøttereglene da 2007-loven ble vedtatt og trådte i kraft. Dette innebærer at saksøkers erstatningskrav ikke kan tas til følge på dette grunnlaget.»

Slipper saksomkostninger

Konklusjonen til tingretten er at «Retten har kommet til at staten ikke brøt EØS-regler som gir saksøker rettigheter, og at ansvar heller ikke kan bygge på norsk rett. Staten skal derfor frifinnes.»

Når saksøkte blir frifunnet er det vanlig at saksøker må betale saksomkostninger, men det slipper NorFraKalk. «Saksøker hadde god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom. Retten viser også til at staten unnlot å klargjøre sine påstandsgrunnlag før hovedforhandlingen, til tross for avtale i planmøte. Tungtveiende grunner gjør det derfor rimelig å frita saksøker fra erstatningsansvaret.»