Ny idrettshall i Åsen blir framskyndet med et år, dersom Ina Helen Kollerud Pedersen (A) får gehør i kommunestyret. Arbeiderpartirepresentanten mener trafikksikkerheten og behovet for rom i skolen er argumenter som tilsier at hallen bør realiseres tidligere enn hva rådmannen foreslår. Formannskapet i Levanger behandlet i går budsjett og økonomiplan, og i form av et fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, fremmet Pedersen forslag om at det legges inn 2 millioner til prosjektet i 2018 og 25 millioner kroner i 2018. Forslaget fikk enstemmig tilslutning. I det opprinnelige forslaget fra rådmannen, var det satt av 2 millioner kroner i 2018 og 25 millioner kroner i 2019.

Fellesforslaget fra de tre nevnte partier inkluderte også en omdisponering av midler som i utgangspunktet var forslått satt av som restinvesteringer i Stadionparken.

Mer til bading

Samtlige politikere entes om å sette av 500.000 kroner til tilrettelegging av badestranda på Holsand.

For Tinnbuen friluftsområde i Åsen økes investeringsbudsjettet med 200.000 kroner i neste år. Pengene skal brukes til realisering av gjesteflytebrygge. Den vedtatte innstillingen fra formannskapet innebærer samtidig at investeringene på Stadionparken reduseres med tilsvarende beløp, altså 700.000 kroner i 2017. Det er fortsatt noen penger igjen. 1,8 millioner kroner skal brukes på parken midt i Levanger sentrum.

– Levanger kommune er en folkehelsekommune og prioriterer å oppgradere og utvikle uterom som fremmer helse og aktivitet for innbyggerne. Et sentralt spørsmål som politikere bør stille seg selv er: «Hvordan er de gode uteområdene fordelt i kommunen? Finnes det sosiale forskjeller i hvordan aktivitet i friluft utøves? Hvordan skal det løses?» AP/SP/KrF mener at noe av midlene som er satt av til restinvesteringer i Stadionparken, kan omprioriteres til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i kommunen, lød argumentasjonen fra de tre partiene. Hva selve driftsbudsjettet angår, argumenterte Karl Meinert Buchholdt (V) for å redusere investeringer for Frol barnehage og Skogn barnehage, og mente at en videre utbygging av barnehageplasser må søkes løst ved å øke kapasiteten til de private barnehagene.

Utålmodig Johansen

Forslaget fikk bare Buccholdts ene stemme, og ble følgelig avvist.

Kai Lennert Johansens (A) hjertesukk handlet om lokalene til det nedlagte vaskeriet på havna. Saken er under utredning, men Johansen synes det går sakte.

–Jeg vet at det jobbes med det, men jeg er utålmodig. Vi som driver i kulturlivet klarer oss, men jeg får ganske mange henvendelser. Blir det noe av, eller blir det ikke? Jeg ber om en rask behandling når vi kommer dit, kommenterte Johansen, og trakk fra Kimen i Stjørdal som eksempel på positive synergieffekter.

–Se bare på alt som har skjedd der i perioden etter at kulturhuset åpnet.

Budsjett og økonomiplan kommer opp på saklista igjen allerede 21. september når den behandles i kommunestyret. Under den innledende debatten i formannskapet i går, forløp det hele i svært så gemyttlige former, og hadde noen ønsket seg en noe livligere ordveksling à la det vi tidvis finner i det britiske Underhuset, var ikke gårsdagens politikerdebatt i Levangers rådhus den mest sammenlignbare. Politikerne hadde innspill og spørsmål knyttet til enkeltpunkter i det 76 sider lange dokumentet, men noen diskusjon med høy temperatur ble det denne gang ikke. Så får vi se om det brygger opp til heftigere replikkvekslinger om 14 dager.

Ps. Etter at saken var ferdigbehandlet, ble rådmann Ola Stene innvilget permisjon for resten av møtet. Hvorpå Stene så muntert spurte:

–Er det med lønn?