Veisalting gir så store miljøskader at det strider mot forurensningsloven, mener Miljødirektoratet. Vegdirektoratet er uenig.

Miljødirektoratet har bedt Klima- og miljødepartementet vurdere om forurensningsloven gjelder for salting av vei. Om det er tilfelle, bør det lages en forskrift som regulerer bruken av salt, skriver Miljødirektoratet i sitt brev til departementet.

Uten slik regulering vil veisalting i mange tilfeller være ulovlig etter forurensningsloven, skriver direktoratet.

Anmodningen om en forskrift for veisalting er fortsatt til vurdering, får NTB opplyst i Klima- og miljødepartementet.

Miljøskader

Miljødirektoratet og Vegdirektoratet har hatt en felles arbeidsgruppe som har sett på miljøeffekter av veisalting. «De to direktoratene er enige om at veisalting fører til miljøskade, men ikke enige om lovligheten av saltingen og behovet for regulering», skriver Miljødirektoratet.

Saltbruken på veiene er tredoblet de siste årene, fra 70.000 tonn i året på 1990-tallet til 210.000 tonn de siste par årene. Vinteren 2010-2011 var saltforbruket på hele 238.000 tonn.

Flere undersøkelser de siste årene viser til dels omfattende skader på naturen som følge av veisalting, skriver Miljødirektoratet. Det gjelder både innsjøer, elver og grunnvann, jordsmonn og vegetasjon.

Trenger egen forskrift

De omfattende miljøskadene betyr at veisalting ikke lenger kan komme inn under unntaksbestemmelsen om «forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper». Dersom veisaltingen ikke reguleres med en forskrift eller enkelttillatelser, vil den derfor i mange tilfelle være ulovlig, mener Miljødirektoratet.

En eventuell forskrift må slå fast at nødvendig veisalting er tillatt, men at den skal skje på en slik måte at skader begrenses. I særlig belastede eller sårbare områder skal forurensningsmyndigheten pålegge utredninger eller tiltak, skriver direktoratet, som ber om å få i oppdrag å utarbeide en slik forskrift, eventuelt i samarbeid med Vegdirektoratet.

Behovet for salting har økt blant annet på grunn av piggfrie dekk, mer varetransport og flere utenlandske vogntog. Statens vegvesen har prøvd å finne fram til metoder for å redusere saltbruken, men det er for tidlig å si om saltbruken har gått ned som følge av disse tiltakene, skriver Miljødirektoratet. (©NTB)