I fjor inviterte Skillelia plan- og utbyggingsselskap til et folkemøte på Skogn for å presentere planene for nytt boligfelt på Skillelia. 100-150 boenheter planlegges i flere byggetrinn på til sammen 150 dekar.

Ved vassdraget

Nå mener Miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen at de planlagte tomtene ligger på et område som er dyrkbart. Samtidig er grunneiere ikke tillat nydyrking fordi Skillelia ligger innenfor nedbørsfeltet til Hotranvassdraget. Vassdraget skal ifølge et brev fra Fylkesmannen ha store utfordringer med landbruksforurensning. Inntil miljøvernmyndighetene har laget en forvaltningsplan for vassdraget og forutsatte vannkvaliteter er oppnådd, tillates det ikke nydyrking i feltet.

Kanskje ikke før i 2030

Tiltaksprogram skal godkjennes i Fylkestinget i 2015 og målet er å oppnå god økologisk tilstand i vassdragene innen utgangen av 2020. Men det kan også gis en forlengelse på seks år.

- Dette kan dette bety at Skillelia ikke er dyrkbart før 2030, sier arkitekt Johan Gangås i Skillelia plan- og utbyggingsselskap.

Økende etterspørsel

Han er positiv til at de vil kunne bygge tomter i området.

- Etterspørselen etter byggeklare tomter i regionen er økende og tilbudet begrenset og det ligger en politisk vilje til å vurdere området som et fremtidig boligområde. På bakgrunn av dette er det blitt utarbeidet et planprogram som grunnlag for en reguleringsprosess. Dette fremmes på samme tidspunkt som oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanen. Reguleringsplanarbeidet vil pågå parallelt med rullering av kommuneplanen og vil kunne fremmes i rulleringsperioden, sier Gangås.

Uaktuelt å dyrke

Han legger til at grunneierne ser det som uaktuelt å dyrke opp arealet.

- Så langt vi kjenner til har det ikke noen gang vært dyrket i området. Både av praktiske og økonomiske årsaker ser de det ikke som hensiktsmessig å dyrke i området, forteller Gangås.

Innherred samkommune har oversendt planprogram for Skillelia til Miljøverndepartementet. Samtidig venter utbyggingsselskapet på at plan- og utviklingskomiteen (PUK) i kommunen skal behandle søknad om å stadfeste planprogrammet.

- Sist gang Skillelia var opp i PUK møtte vi politisk velvilje. Derfor forventer vi også politisk tilslutning nå, sier arkitekt Per Audun Letnes.