Med målene 120 meter ganger 75 meter erdet et omfattende hallprosjekt Levanger Fritidspark Moan AS nå planlegger.Prosjektet har også tidligere ligget på tegnebrettet, uten å bli realisert pågrunn av at Trønderhallen ble prosjektert i samme periode. I august i fjorbestemte styret i fritidsparken, som er heleid av Levanger kommune, at planeneskulle tas opp igjen. Nå jobber prosjektgruppen med formelle søknader ogforhåndsgodkjenninger.

Mer enn fotball

Foreløpigkalles prosjektet kun for «hall»,siden det åpnes for å bruke idrettshallen til en lang rekke aktiviteter. Bådeidrettsaktiviteter, turneringer og messer kan få plass i hallens fasiliteter.

– Det er mulig å ha flere typer idretter i hallen, samtidig somat størrelsen tilsier at det kan spilles fotball i hallen, sier prosjektlederTorbjørn Storsve.

Sammen med daglig leder for fritidsparken på Moan, Jan Mosling,er han ikke i tvil om viktigheten av en slik utvidelse.

Hard kamp om tippemidler Trønderhallen, svømmebasseng på Ytterøy og idrettshall på Frol ligger godt an, mens det blir skuffelse i Skogn. Skolen er avgjørende

Hallen er tenkt plassert på dagens treningsområde mot sjøkantenpå moloen, og blir i størrelse på samme nivå som dagens kunstgressbane. Byggetblir også omkring 22 meter høyt, basert på dagens tilsvarende haller andresteder. Grunnen blir også hevet opptil halvannen meter for å være på samme nivåsom dagens kunstgressbane.

– Nøkkelen til prosjektet ligger i nærheten til Levangervideregående skole. Foreløpig har de meldt inn et behov, og i tilfellerealisering vil de kunne bli en viktig leietaker, sier daglig leder i LevangerFritidspark Moan AS, Jan Mosling.

Unik hall

I tilknytning til hallen blir det også planlagt styrkerom,garderober, teorirom, sosiale rom og lager. Hallen er også tenkt å rommelengdegrop og løpebaner, samt muligheter for å spille badminton og tennis påhallflatene.

– Dette blir den eneste hallen i sin størrelse mellom Abrahalleni Trondheim og Mohallen på Mo, sier Mosling. Totalkostnaden ved å byggeidrettshallen er ikke fullstendig kjent foreløpig. Men basert på erfaringer blantannet Abrahallen i Trondheim, anslås totalkostnaden til å havne rundt 50millioner kroner. Med antatt spillemiddelstøtte på sju millioner kroner og 7,5millioner kroner i mva-refusjon, vil investeringen komme på rundt 35,5millioner kroner for prosjektet.