For to uker siden sa politikerne i Plan- og utviklingskomiteen ja til regulering av Holåsen til boligformål. Og tross i rådmannens innstilling om ikke å regulere området Skillelia til boligformål, stemte 9 av 10 politikere i komiteen for en regulering.

Området er på 150 dekar og man ser for seg cirka 150 boliger der. Fylkesveg 754 går på nedsiden av området, og i området rundt ligger det flere gårdstun og spredt boligbebyggelse.

Blir planene som ble lagt frem for komiteen i går realisert, vil det blant annet anlegges gang- og sykkelveg fra området til skolen. Saken skal nå til kommunestyret for videre behandling.

- Heller Skillelia enn Holåsen

Ifølge kommunalsjef for samfunnsutvikling, Alf Birger Haugnes, er årsaken til at Skillelia ble tilrådet ikke regulert at kommunedelplanens arealdel sier at boligbygging i Skogn skal skje i Holåsen. I tillegg ble arealet klassifisert som viktig skogmark.

Gunnar Løvås (SV) ser annerledes på det. Han poengterte at kommunestyret enstemmig støttet et oversendelsesforslag der utbygging i Skillelia skulle vurderes ved en rullering av kommunedelplanen.

– Da sa vi at Skillelia var et fornuftig sted å legge et boligfelt på. Jeg synes det er bedre å legge et boligområde der enn på toppen av Holåsen. Det er helt uakseptabelt å ta et friområde som brukes aktivt, uttalte Løvås.

Bra med to felt

Lars Petter Holan (Ap) er en av grunneierne i Holåsen og ba derfor om habilitetsvurdering da saken var oppe i komiteen i går. Han ble erklært habil mot én stemme, og kunne derfor delta i behandlingen av saken.

– Ap vil ha flere tomter, det mener vi er en fordel for innbyggerne. Jeg synes argumentasjonen om skoggrunn er merkelig. Hvor skal vi få bygge dersom vi ikke skal få bygge på skoggrunn? Da sliter vi her i Levanger. Det er kjempebra for Skogn at vi får boligfelt både i Holåsen og Skillelia, mener Holan.