Bedriften Ecopro har de siste årene vært forfulgt av problemertil tross for strenge tiltak rundt behandlingen av kildesortert matavfall ogslam. I etterkant av utslippet  i 2011 bledet blant annet etablert enten tette kummer eller kummer med varsling. OgsåInnherred Renovasjon gjennomførte tiltak på sitt avløpsanlegg etter hendelsen i2010.

Til tross for anstrengelsene for å unngå forurensning har detoppstått nye utslipp. Bare sist høst var det to alvorlige utslippshendelser fradet kommunale avløpsnettet.

Nye tiltak

Parter i saken var i desember i møte hos Fylkesmannen for å drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres iSkjørdalen.

Det ble blant annet drøftet om det er aktuelt å bygge ekstra kapasitetpå avløpssystemet for å unngå akuttutslipp. Bygging av ekstra kapasitet iSkjørdalen løser imidlertid ikke problemet, mengdene og kvaliteten påavløpsvannet gjør at det er begrensninger nedover i kommunens avløpssystem.

Svake punkter

Det må derfor nå satses på overvåking og vedlikehold av hele ledningsnettet.Det er et stort antall kummer på kommunens avløpsnett i Skjørdalen. – Overvåkingav alle disse er urealistisk, ifølge møteprotokollen som er ført i pennen avAnne Sundet, fylkesmannens miljøvernavdeling.

«Det må satsespå ekstra overvåking og vedlikehold på de svake punktene. Kommunen ser det somaktuelt å installere utvidet overvåking, særlig ved pumpekum nederst iSkjørdalen, som også varsler dersom tilførselen av sigevann dit stanser opp.Det kan også være aktuelt med driftsovervåking i kum på antatt mest sårbartsted i Skjørdalen. Oppgraderingene vil bli inkludert i kommunensdriftsovervåking.»

Ecopro og kommunen vil samarbeide om rutiner for rensk ogspyling på nettet framover. Det legges opp til tre runder årlig, fordelt overåret. I tillegg skal det tas tv-overvåking årlig i juni.

Tiltakene

I møtet var det enighet om følgende tiltak etter akutthendelsene:

- samarbeid Ecopro og Verdal kommune om rensk/spyling tre gangerårlig. Innherred Renovasjon følger egne etablerte rutiner

- årlig TV-kontroll Ecopro og Verdal kommune

- installering av utvidet overvåking i pumpekum på kommunensavløpsnett nederst i Skjørdalen (koplet mot kommunens driftsovervåking), idrift fra 1. mars 2014

- driftsovervåking i kum på antatt mest sårbart punkt iSkjørdalen vurderes etablert

- revidert overvåkingsprogram i Skjørdalsbekken fra 1. mars(Fylkesmannen gir nye vilkår til Ecopro og Innherred Renovasjon)

- årlig overvåking av fiskebestanden

- bygging av to lagringskummer for prosessavløp fra Ecopro på1500 kbm innen 1. juni 2014

- utredning av prosessavløp som gjødselvare, godkjenning avgjødsel innen 1. mai

- videre utredning av prosessavløp som gjødsel i 2014